Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Σπατών – Αρτέμιδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

images-313Ο  Δήμος Σπατών – Αρτέμιδος  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, που εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Οδηγών (με άδεια Γ΄+Ε΄ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄ & Ομάδας Ε΄ Τάξης Δ΄)
  • 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου)
  • 1 ΥΕ Εργάτης Κοιμητηρίου
  • 4 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
  • 1 ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, Τ.Κ. 19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στο τμήμα Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κ.κ. Πανούση Ειρήνης ή Μπούρδη Δημητρίου (τηλ.επικοινωνίας:2132007368 & 2132007366 αντίστοιχα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *