Θέσεις Εργασίας για Γυμναστές στο Δήμο Ζωγράφου

Κοινοποιήστε το άρθρο

gymnastesΤο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εικοσιτέσσερα (24) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «εκμάθηση μουσικών οργάνων – μουσικής», β) «εκγύμναση δημοτών», γ) «εκμάθηση παραδοσιακών χορών», δ) «εκμάθηση ευρωπαϊκών και λάτιν χορών», ε) «εκμάθηση φωτογραφίας», στ) «εκμάθηση θεατρικού παιχνιδιού», συνολικής διάρκειας ως αναλύεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

 • 1 ΔΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών
 • 1 ΔΕ Καθηγητής Φλάουτου
 • 1 ΔΕ Καθηγητής Σαξόφωνου
 • 1 ΔΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου
 • 1 ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας
 • 1 ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
 • 1 ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Ταμπουρά
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Λαούτου
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακών Κρουστών
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Κλαρίνου
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Κρητικής Λύρας
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Ποντιακής Λύρας
 • 2 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Ειδικότητα Κολύμβηση (με άδεια Ναυαγοσώστη)
 • 1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Ειδικότητα Αεροβική με ειδίκευση σε πιλάτες (pilates)
 • 1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Ειδικότητα Αεροβική με ειδίκευση σε γιόγκα (yoga)
 • 3 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής για την διδασκαλία παραδοσιακών χορών
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος ευρωπαϊκών και λάτιν χορών
 • 2 ΔΕ Δάσκαλος φωτογραφίας
 • 1 ΠΕ Καθηγητών Θεατρικού Παιχνιδιού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου»,
Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου
Τ.Κ. 157 71 –
2ος όροφος
απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψη κας Παναγιώτας Τούλια ή κας Βασιλικής Μπότου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7788916.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα Παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ” όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων >Διαγωνισμών Φορέων >Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *