Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

elas1-300x205Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού (Τακτικό και Αναπληρωματικό) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2015-2016.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:

• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

• Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

• Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).

3. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.

4. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν- αιτούνται να διδάξουν.

5. Για τους υποψήφιους εν ενεργεία αστυνομικούς, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

6. Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί, να έχουν αποστρατευθεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα. αστυνομικοί- στρατιωτικοί Α/Α΄

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Τακτ. Αναπλ.

1 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 3 5

2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ Ανδρών 2 4 Γυναικών 2 4

3 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 2 4

4 ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1 4

5 ΣΤΙΒΟΣ 3 6

6 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 3

7 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 3 7 7.

Οι υποψήφιοι στις αθλητικές ομάδες να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους. 8.

Για τα μαθήματα για τα οποία στη στήλη «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» του ανωτέρω πίνακα προκηρυχθέντων θέσεων αναφέρεται συγκεκριμένη ιδιότητα των υποψηφίων, η επιλογή θα γίνεται από τους υποψηφίους που έχουν αυτή.

Για τα μαθήματα για τα οποία στη στήλη «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ιδιότητα η επιλογή θα γίνεται από υποψηφίους προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων (ιδιώτες, δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς εν ενεργεία και εν συντάξει κ.λπ.)

IV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

– Αίτηση ενδιαφερομένου ιδιώτη (Υπόδειγμα Α1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2)

– Υπόμνημα

– Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υποδείγματα Β1 και Β2).

– Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

– Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

– Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.

– Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

– Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

– Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.

– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για τους υποψήφιους ιδιώτες (Υπόδειγμα Γ1).

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους υποψήφιους εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους υποψήφιους εν συντάξει αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ2).

– Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

– Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους υποψηφίους των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

2. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λ.π, συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους, καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (Μέλη Δ.Ε.Π, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.).

Για τα υποβληθέντα αντίτυπα, οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν εφόσον επιθυμούν ή όχι αυτά να παραμείνουν στη διάθεση της βιβλιοθήκης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 9 Αστυνομίας.

Σε θετική περίπτωση θα συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. (Βλ. Υπόδειγμα Ε’ του Παραρτήματος).

3. Για την απόδειξη της εμπειρίας τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
  • Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
  • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από την ίδια τη Σχολή.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΠΑ Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(info@espaergasia.gr)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *