Θέσεις Εργασίας εποχικών στο Δήμο Ιεράπετρας

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (11)Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 60/19-02-2015 ορθή επανάληψη απόφασης του Δ.Σ.Ιεράπετρας, όπως ελέγχθηκε η νομιμότητά της με τη αριθμ.3580/27-03-2015 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πρόκειται να προσλάβει (31) τριάντα ένα υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας και την Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού διάρκειας εννέα μηνών, για την αρδευτική περίοδο από 01/04/2015 έως και 31/12/2015 αναλυτικότερα:

Α) Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

1.Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Τρεις ( 3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

 • Αρδευτικός Τομέας Ορεινής περιοχής,
 • Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,
 • Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.
 1. Τοπική Κοινότητα Ανατολής : Δύο (2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (21 ώρες την εβδομάδα).
 • Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς :Δρυγιών, Περβόλια Ανατολής, Σοχόρες, Καρκάσα-Πλατανιάς και Κουτσογιάννη-Κολυμπαράς-Γούρνα.
 • Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς: Καλογέρων και Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.
 1. Τοπική Κοινότητα Γδοχίων: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση (19 ώρες την εβδομάδα).
 1. Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού: Δύο (2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα). Ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:
 • Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας ,
 • Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρυσίου -Μεγάλης Βρύσης-Κλώρου-Κοκκινόνυχου.
 1. Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς: Ενας Υδρονομένας με μερική απασχόληση ( 19 ώρες την εβδομάδα) για όλους τους αρδευτικούς Τομείς.
 • Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρύσι και Σταυρακιώτη
 • Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι
 • Αρδευτικός Τομέας Πηγών Μαλαύρας
 1. Τοπική Κοινότητα Μαλλών: Τέσσερις (4) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (17 ώρες την εβδομάδα έκαστος).
 • Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς: Κουτσουνάρας, Τεριών, Κεντρικής Βρύσης και Χαλαυρών.
 • Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς: Πατέλας και Φλέγας-Λατζούρου-Βρυσιδίων.
 • Ο τρίτος για τον αρδευτικό τομέα: Ρετικού.
 • Ο τέταρτος για τον αρδευτικό τομέα: Μέσονα-Κακοπέρατου.
 1. Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 19 ώρες την εβδομάδα για τους αρδευτικούς τομείς:
 • Αρδευτικός τομέας Μεσελέρων
 • Αρδευτικός τομέας Πάνω Κόρακα
 • Αρδευτικός τομέας Πρίνας.
 1. Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου: Ενας Υδρονομέας με μερική απασχόληση (6 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μεταξοχωρίου.

9.Τοπική Κοινότητα Μουρνιών: Δύο Υδρονομείς

 • Ο πρώτος υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 20 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα των Μουρνιών.
 • Ο δεύτερος υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 7 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Ανω Σύμης.
 1. Τοπική Κοινότητα Μύθων: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση (19 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μύθων.
 1. Τοπική Κοινότητα Ρίζας: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση (19 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Ρίζας .

12.Τοπική Κοινότητα Χριστού: Τέσσερις (4) Υδρονομείς με μερική απασχόληση:

 • Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς Σπηλιάρας, πηγής Αγίας Παρασκευής και πηγής Πλατανιά ( 12 ώρες την εβδομάδα).
 • Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Μάνας και Γεωργαλούς (7 ώρες την εβδομάδα)
 • Ο τρίτος για τον αρδευτικό τομέα Κάτω Σαρακίνας (7 ώρες την εβδομάδα)
 • Ο τέταρτος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Καρά Σελακάνου, πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου, πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου και πηγής Μαθοκοτσανών (7 ώρες την εβδομάδα).
 1. Οικισμός Σταυρού: Ένας υδρονομέας με μερική απασχόληση (4 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Σταυρού.

Β) Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού:

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων : Ένας Υδρονομέας για το χωριό και την παραλία με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα).

Τοπική Κοινότητα Ορεινού: Δύο Υδρονομείς για το χωριό και την παραλία με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα).

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου: Δύο Υδρονομείς.

Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Αρκαλές-Πέρα Μερά με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα).

Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Πέρα Βρύση-Πετράς με μερική απασχόληση (16 ώρες την εβδομάδα).

Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου : Δύο Υδρονομείς .

Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα του χωριού με μερική απασχόληση (16 ώρες την εβδομάδα).

Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Μακρύ Γιαλού ( παραλία ) με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα :

Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλουν την αίτηση

Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης.

Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και υποψήφιος μέχρι 65ο ετών κατόπιν όμως ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης ).Η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Ιεράπετρας μέσα σε προθεσμία εννιά (9) ημερών από την τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από 31/03/2015 έως και 08/04/2015.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

5.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης.

Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας τηλ. 28423-40317-161-190 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *