Παιδαγωγός στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

8888_89-300x187Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για τη συνεργασία στη Θεσσαλονίκη με μία/έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό, κάτοχο αντίστοιχου τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , αναγνωρισμένου ως ισότιμου/αντίστοιχου από το ελληνικό κράτος με σκοπό την αξιολόγηση – εκτίμηση περιστατικών ειδικής αγωγής ασφαλισμένων μελών του.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών & εξειδίκευσης.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου προβλέπεται).
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και τυχόν μεταβολές, στην περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/ος ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να διαθέτουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης, Ερμού 28 – 3ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη είτε προσωπικά στην κ. Ευτυχία ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΥ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 09:00 – 12:00.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Επαγγελματίες Φωτογράφους σε Επιχείρηση στη Μυτιλήνη
Προηγούμενο άρθρο
Πλήρης οδηγός για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ
Μενού