147 Θέσεις Εργασίας στο Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 22

evz_aftodioikisi.gr_Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού
 • 1 ΤΕ Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού
 • 1 ΤΕ Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού για Ν. Λάρισας
 • 6 ΤΕ Αυτοματιστές
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγοι (με εμπειρία)
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγοι-Συντηρητές Λεβήτων
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού
 • 1 TΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Εκχύλισης
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ.Μαυροδενδρίου Κοζάνης (χωρίς εμπειρία)
 • 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων
 • 1 ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας (χωρίς εμπειρία)
 • 2 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης για Ν. Λάρισας
 • 1 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης για Ν. Λάρισας
 • 15 ΔΕ Εφαρμοστές (με εμπειρία)
 • 9 ΔΕ Εφαρμοστές (Χωρίς εμπειρία)
 • 12 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • 1 ΔΕ Γραμματεία Διεύθυνσης
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες (με εμπειρία)
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες – Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων
 • 1 ΔΕ Αποθηκάριοι
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας (χωρίς εμπειρία)
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας (χωρίς εμπειρία)
 • 2 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Φορτωτές+Περονοφόρο)
 • 4 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών
 • 1 ΔΕ Τεχνίτες – Ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων
 • 1 ΔΕ Τεχνίτες Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων
 • 1 ΔΕ Θερμαστών Λεβήτων
 • 2 ΔΕ Υδραυλικοί
 • 5 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων
 • 3 ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου
 • 1 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Γεωργικών Μηχανημάτων
 • 1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων ΄Εργων (Γερανοί – Φορτωτές )
 • 2 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων –Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών
 • 5 ΥΕ Μονωτές
 • 5 ΥΕ Χειριστής Ασβεστοκαμίνου
 • 4 ΥΕ Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων
 • 2 ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης
 • 2 ΥΕ Χειριστές Προθερμαντήρων
 • 4 ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων PELLETS
 • 3 ΥΕ Χειριστές Βιομηχανικών Φίλτρων
 • 3 ΥΕ Χειριστές Φυγόκεντρων Μηχανών
 • 3 ΥΕ Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού
 • 3 ΥΕ Χειριστής Κοπτικών Μηχανών
 • 2 ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης
 • 1 ΥΕ Βοηθοί συσκευαστηρίου ζάχαρης
 • 1 ΥΕ Τεχνίτης Ταινιοδρόμων και Αναβατορίων
 • 1 ΥΕ Τεχνίτες Ταινιοδρόμων για Ν. Λάρισας
 • 2 ΥΕ Χειριστές μηχανημάτων ξηράς παραλαβής τεύτλων
 • 1 ΥΕ Χειριστής μηχανημάτων Υγρής παραλαβής τεύτλων
 • 4 ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων (με εμπειρία)
 • 3 ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων (χωρίς εμπειρία)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ” όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να μεταβείτε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης
Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν τα μέσα μεταφοράς για τους ανέργους
Μενού