Διορισμοί από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

ΑΣΕΠ99Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης παρατάθηκε η μεταβατική περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.

Στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται και η αναφορά στη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  αφού λαμβάνεται υπόψη της  «Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Ακολουθεί το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης: 

Έχοντας υπόψη: 

 Ι. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Της υπ’ αριθ. Υ/100/20,02,2015 (ΦΕΚ 299 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως ισχύει.

II. Την υπ’ αριθ. 80110/Δ1/22.05.2014 (ΑΔΑ: 65ΡΖ9−ΚΦΘ, ΦΕΚ 1435 Β΄) υπουργική απόφαση «Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» για το σχολικό έτος 2014−2015.

III. Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 IV. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015 − 2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.

Πηγή: news.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Υπάλληλους Γραφείου σε Εταιρία Εμπορίας Τροφίμων στον Πύργο
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Χειριστές Ταχύπλοου σκάφους σε Εταιρεία στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορίνθου
Μενού