Διορισμοί από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 106

ΑΣΕΠ99Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης παρατάθηκε η μεταβατική περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.

Στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται και η αναφορά στη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  αφού λαμβάνεται υπόψη της  «Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Ακολουθεί το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης: 

Έχοντας υπόψη: 

 Ι. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Της υπ’ αριθ. Υ/100/20,02,2015 (ΦΕΚ 299 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως ισχύει.

II. Την υπ’ αριθ. 80110/Δ1/22.05.2014 (ΑΔΑ: 65ΡΖ9−ΚΦΘ, ΦΕΚ 1435 Β΄) υπουργική απόφαση «Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» για το σχολικό έτος 2014−2015.

III. Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 IV. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015 − 2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.

Πηγή: news.gr

Μενού