15 Θέσεις Εργασίας Μουσικων στο Φεστιβάλ Δράμας

Κοινοποιήστε το άρθρο

 • 2 Μουσικός κλαρινέτο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 2 Μουσικός όμποε (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός κοντραμπάσο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός άρπας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Σαντούρι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Κανονάκι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Τρομπέτας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Φαγκότου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Αιθερόφωνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Κρουστών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Ντόπιας Μακεδονικής Λύρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Μουσικός Γκάϊντας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 Καθηγητής Μελοδραματι- κής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, τηλ. 2521047022, στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00π.μ.-15.00μ.μ.), αρμόδιοι υπάλληλοι : Ιωαννίδου Θεοδώρα ή Καβάκα Ελευθερία, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή εγγραφής στα οικεία δημοτολόγια, κατά περίπτωση.
5) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

 • Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
 • Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
 • Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.
 • Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.
 • ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

6) Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας.
7) Βιογραφικό σημείωμα.
8) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 • Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
 • Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
 • Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούμενων, δύναται να τους συνυποβάλλουν.
 • Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 • Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιμασίας (ακρόαση).
 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74Α/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α” 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
 • Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις με επικύρωση δικηγόρου. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή τους από τον φορέα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα:

 • Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες).
 • Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
 • Προϋπηρεσία για μισθολογική κατάταξη.

 

Β. Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης Ελλήνων πολιτών.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να μεταβείτε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *