212 Θέσεις Εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Κοινοποιήστε το άρθρο

evz_aftodioikisi.gr_Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δώδεκα (212) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 4 ΠΕ Γεωπόνων – Εκτιμητές
 • 1 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
 • 1 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας
 • 1 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Κατερίνης
 • 2 ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Λάρισας
 • 1 ΠΕ Χημικός Μηχανικός
 • 3 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής
 • 5 ΤΕ Λογιστών
 • 2 ΤΕ Αυτοματιστών
 • 15 ΤΕ/ΔΕ Αναλυτών-τριών Χημείου
 • 4 ΤΕ Μηχανολόγων
 • 1 ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες – Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες – Χειριστές μηχανήματος διανομής και εναπόθεσης τεύτλων ( Staker )
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • 14 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
 • 2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης
 • 2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ.Νερού Φλώρινας
 • 1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κ.Σ. Κατερίνης
 • 6 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου για Κ.Σ. Λάρισας
 • 3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων
 • 5 ΔΕ Χειριστών προωθητών γαιών (Φορτωτές)
 • 2 ΔΕ ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (κλαρκ)
 • 2 ΔΕ Χειριστών προωθητών γαιών (Φορτωτές) για Κ.Σ. Λάρισας
 • 2 ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης
 • 1 ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Ξ. Νερού Φλώρινας
 • 2 ΔΕ Εφαρμοστών για Κ.Σ. Λάρισας
 • 28 ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων
 • 6 ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης
 • 4 ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας
 • 3 ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Κατερίνης
 • 12 ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων για Κ.Σ. Λάρισας
 • 42 ΥΕ Βοηθών μηχανών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • 29 ΥΕ Συντηρητών Τροφοδοτών βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων προς επεξεργασία

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *