Θέσεις Εργασίας για Ειδικούς Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 23

Ask-clever-questions-during-job-interviewTo Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριµένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «ROADART: Research On Alternative Diversity Aspects foR Trucks» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύµβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως 30/04/2018 µε δυνατότητα ανανέωσης της σύµβασης σε ενδεχόµενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
Α1. ∆ίπλωµα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Α2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στις Τηλεπικοινωνίες και τα ∆ίκτυα
Α3. Άριστη γνώση MATLAB
Α4. Άριστη γνώση ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών
Α5. Γνώση Αγγλικών

Θα συνεκτιµηθούν τα παρακάτω επιθυµητά προσόντα:
Β1. Ερευνητική εµπειρία συναφής µε το αντικείµενο του προς ανάθεση έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι
Β2. Επαγγελµατική εµπειρία συναφής µε το αντικείµενο του προς ανάθεση έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kep.unipi.gr/

Πηγή: career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Μηχανικούς Πωλήσεων σε εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την περιοχή των Βαλκανίων και της Τουρκίας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Public: Εποχικό Προσωπικό για την περίοδο των Χριστουγέννων
Μενού