35 προσλήψεις με οκτάμηνα στον Δήμο Γαλατσίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

αρχείο λήψης (1)Την πρόσληψη 35 εποχικών υπαλλήλων προωθούν άμεσα οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Γαλατσίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 28, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γαλατσίου/Δημαρχιακό Κατάστημα /Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ.111 46 Γαλάτσι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψη κας Ν. Ρηγάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2132055325).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γαλατσίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πηγή:aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πως κατανέμονται οι 226 θέσεις της προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2015
Προηγούμενο άρθρο
Στον αέρα ο 24ος διαγωνισμός εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ – Όλες οι προϋποθέσεις και τα στάδια
Μενού