Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ε.Κ.‘Αθηνά’

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (1)Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (Ε.Κ.‘Αθηνά’), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Βιομηχανικά Συστήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και το Ευ Ζην” (ΚΡΗΠΙΣ) (εφεξής καλούμενου Έργου) “ΒΙΣΕΤΑΚ” με κωδικό ΟΠΣ 452125 και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας. Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 2 ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με την φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου.

Η τρέχουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 31-12-2015 σύμφωνα με το τρέχον Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.
Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας. Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα και το πλήθος των υποψηφίων συνεργατών ανά έργο περιγράφονται ακολούθως

Απαραίτητα προσόντα
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισοδύναμος τίτλος
– Βαθμός Διπλώματος/Πτυχίου τουλάχιστον «Πολύ Καλά» (>6,5/10)
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
– Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακού ιστού (web applications) με το μοντέλο client –server.
– Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού και σχετικών βιβλιοθηκών λογισμικού (π.χ. Python/PyML ή Java/WEKA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Aθηνά Κόκκαλη, τηλ. 2610910301

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.isi.gr

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *