Θέσεις Εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

interview-questionsΗ Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων 10/2015″», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.1. Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ακαδημαϊκού Συντονιστή Προγραμμάτων (Academic Coordinator) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: Strategic Product Design.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένος, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση.
– Αποδεδειγμένη προηγούμενη απασχόληση στο συντονισμό ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
– Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο Project Management
– Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

2. Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: Strategic Product Design

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένος, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού σχετικό με τη Μηχανική και Τεχνολογία Σύνθετων Υλικών
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση
– Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο Materials Selection, Production Techniques and Modern Application, 3D Parametric Solid Modeling
– Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «ΈΣΟΔΑ ΠΜΣ με τίτλο “Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
10/2015″», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως

1. Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (AcademicAssociate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Environmental Management and Sustainability

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένος, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού σχετικό με την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση.
– Διδακτική εμπειρία σε γνωστικά αντικείμενα τουEnvironmental Management and Sustainability
– Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «ΈΣΟΔΑ ΠΜΣ με τίτλο “Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία 10/2015″» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Καϊση, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβασημίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία
.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένος, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση ψηφιακής τέχνης.
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση
– Διδακτική εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη Διαχείριση της ψηφιακής τέχνης
– Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «ΈΣΟΔΑ ΠΜΣ με τίτλο “Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας 10/2015″», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Καϊση, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: Alternative Dispute Resolution -(ADR)

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένος, στα γνωστικά αντικείμενα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ή του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου ή της Διεθνούς Διαιτησίας.
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο ADR
– Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο ADR.
– Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Δέσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr(link sends e-mail)) και στην κ. Αγγελική Χαλκιά (τηλ. 2310807526, e-mail:a.chalkia@ihu.edu.gr(link sends e-mail))

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *