Θέσεις Εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

how-to-find-a-job-5Ι. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο“Τραπεζική & Χρηματοοικονομική” (MSc in Banking and Finance) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο“Τραπεζική & Χρηματοοικονομική” (MSc in Banking and Finance)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δανιήλ Γιαμουρίδη, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε.,προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση για την παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση.
– Διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
– Αποδεδειγμένη ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών.
– Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΙΙ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Έσοδα ΠΜΣ στη Διοίκηση (MSc in Management)» Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Έσοδα ΠΜΣ στη Διοίκηση (MSc in Management)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Ανδριόπουλο, Καθηγητή του University ofCardiff, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση
– Διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
– Αποδεδειγμένη ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών.
– Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

III. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση” (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management)» Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση” (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λεβέντη, Επίκουρο Καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής.
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση
– Διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
– Αποδεδειγμένη ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών.
– Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

IV. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη” (Executive MBA)» Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος ««Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη” (Executive MBA)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δανιήλ Γιαμουρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά καιουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: Στρατηγική ή Επιχειρηματικότητα

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Στρατηγικής ή Επιχειρηματικότητας.
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση
– Διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
– Αποδεδειγμένη ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών.
– Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

V. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία” (MSc in Hospitality and Tourism Management)» Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος « Έσοδα ΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία” (MSc in Hospitality and Tourism Management)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δανιήλ Γιαμουρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

1. Μία (1) θέση Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο: Τουρισμός

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο ανάθεσης έργου, ήτοι: Σχετικό Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού
– Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση
– Διδακτική εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενo
– Αποδεδειγμένη ουσιαστική συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών
– Αποδεικνυόμενη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Δέσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310 474564, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr(link sends e-mail)) και στην κ. Αγγελική Χαλκιά (τηλ. 2310807526, e-mail:a.chalkia@ihu.edu.gr(link sends e-mail))

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *