Δημόσιο: Μόνο ψηφιακά έγγραφα από το 2017 – Δείτε τη ρύθμιση

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9
assets_LARGE_t_420_54205596Το ν/σ για την Κινητικότητα που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει την σημαντική ρύθμιση που είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr βάσει της οποίας οι υπηρεσίες του δημοσίου θα υποχρεώνονται αφενός να διακινούν ηλεκτρονικά τα έγγραφα τους και αφετέρου να χρησιμοποιούν ψηφιακή υπογραφή. Η καινοτομία της ρύθμισης είναι ότι θα προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε τα έγγραφα θα είναι άκυρα. Η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιανουαρίου 2017 με ενδεχόμενο παράτασης.

Αναλυτικά, στο ν/σ αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 22

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων

και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα

Το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση

διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου,

όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση

προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η

αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα μέσω Συστήματος

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής

υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και του

αρμόδιου Υπουργού μπορούν να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του

προηγούμενου εδαφίου.

  1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση

και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ

φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ.

  1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση

και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ

φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων,

επιτρέπεται με χρήση ΤΠΕ.

  1. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται ως προς τη

διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση τα έγγραφα για τα

οποία προβλέπεται από το νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Αν η

επιδιωκόμενη από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή απευθυνόμενη σε τρίτο,

φυσικό ή νομικό πρόσωπο πράξη αφορά έγγραφα, τα οποία

περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο φορέας του δημόσιου τομέα

υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσφορότερο κάθε φορά

τρόπο τον ενδιαφερόμενο.

  1. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, αρμοδίου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

ορίζονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων

στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν οι φορείς του δημόσιου

τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  1. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα μεριμνά για την απόκτηση προηγμένης

ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

(ΑΠΕΔ) και για τη λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης

Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Τα ΣΗΔΕ δομούνται σε κοινά πρότυπα λειτουργίας που

καθορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής

Μεταρρύθμισης. Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για

την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος άρθρου.

  1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής τίθεται ως αρμόδιος

συντονιστής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η Γενική

Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τίθεται

αρμόδια για την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα.

  1. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από

την 1η Ιανουαρίου 2017. Η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί έως την 1η

Ιουνίου 2017 με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Η ημερομηνία

έναρξης ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, όπως τα νπδδ, οι

ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι

ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού καθορίζεται έπειτα από Απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για

θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από

την 31η Δεκεμβρίου 2017.

  1. Με την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών κάθε πράξη και απόφαση

που εκδίδεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καθίσταται

αυτοδικαίως άκυρη.

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δημόσιο -κινητικότητα: Αλλάζουν όλα σε μετατάξεις, αποσπάσεις (ν/σ)
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη
Μενού