ΑΣΕΠ: 4 προκηρύξεις για 151 μόνιμους σε υπουργεία, ΗΔΙΚΑ, Επιτροπή Ανταγωνισμού

Κοινοποιήστε το άρθρο

asep-774x320-620x3204  προκηρύξεις για 151 μόνιμες προσλήψεις σε υπουργεία, ΗΔΙΚΑ, Επιτροπή Ανταγωνισμού

52 στη Γ.Γ. Δημοσίων ΕσόδωνΣτο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα η προκήρυξη 4K/2016 μέσω της οποία θα γίνουν 52 νέες προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσοδων του Υπουργείου Οικονομικών. Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη θα πάρει ΦΕΚ και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους υποψηφίους. Ολες οι θέσεις αφορούν σε προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Αναλυτικά θα εργαστούν 26 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής, 3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών και 23 ΠΕ Χημικων. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΠΕ Χημικών οφείλουν να διαθέτουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής Χημείας ή Χημικών Μηχανικών περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π.) ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και καλή γνώση της Αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.

30 στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Εκδόθηκε η 2Ε/2016 πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-11-2016,  Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο  «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 12η Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα. Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Πρόσκληση 2Ε/2016 Τ.Θ. 14 308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

11 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3E/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει. Ζητούνται 9 Νομικοί με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και 2 Οικονομολόγοι με εξειδίκευση στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού)

Για όλες τις θέσεις απαιτείται αριστη γνώση της Αγγλικής γλωσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Δειτε παρακάτω ποια πτυχία οικονομικών σχολών γίνονται δεκτά: Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996- 1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

58 σε 4 υπουργεία και στην ΗΔΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 21
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 12
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2

Από τις 18 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την προκήρυξη 3Κ/2016 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, Ε.Α.Κ.Θ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *