Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, μεταθέσεις & αποσπάσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

anergoi-skies1Δείτε όλες τις μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.): Πρόσληψη 21 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που εδρεύει στον Ταύρο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες σε προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ Υπαλλήλων, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό- Υπεύθυνων Σπουδών και Έρευνας
1 Νομικών Επιστημών
1 Πολιτικών Επιστημών
2 Κοινωνικών Επιστημών
2 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
1 Περιβαλλοντικών Σπουδών
1 Γεωτεχνικών Επιστημών
2 Πολιτισμικών Σπουδών
1 Περιφερειακής Ανάπτυξης
1 Πολιτικών – Διοικητικών Επιστημών (με επιθυμητή εξειδίκευση στην Πολιτική Επικοινωνία και τα ΜΜΕ)
1 Οικονομικών Επιστημών (με επιθυμητή εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη)
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για διάστημα μέχρι 3 έτη, που μπορεί να ανανεώνεται. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει.

Β) Διοικητικό Προσωπικό
3ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
2ΠΕ Πληροφορικής ( Γνώση PHP, My SQL, Joomla, Word Press και Oracle. Εμπειρία σε διαχείριση Windows Server και λειτουργικών συστημάτων Linux).
3ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή Διοικητικού – Λογιστικού.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς χρονικό περιορισμό).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Πρωτόκολλο, Πειραιώς 211, Τ.Κ. 177 78, Ταύρος.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1306206 και 213 1306473 (Δ/νση Διοικητικού ΕΚΔΔΔΑ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 30-11-2016.
(εργάσιμες ημέρες), (08.00π.μ. -14.00μ.μ.).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης : Πρόσληψη 61 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου,
προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές της ανάγκες στις Διευθύνσεις Διοίκησης και Οικονομικού, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, από το Δημόσιο Τομέα συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Μηχανικών (3 με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, 1 με πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 1 με πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος), Ν. Ηρακλείου
7ΠΕ Γεωτεχνικών (1 με πτυχίο Χημικών, 2 με πτυχίο Γεωπονίας και 4 με πτυχίο Γεωλογίας), Ν. Ηρακλείου
3ΠΕ Πληροφορικής, Ν. Ηρακλείου
5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (3 με πτυχίο Νομικής), Ν. Ηρακλείου
2ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ν. Ηρακλείου
2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας-Δασοπονίας, Ν. Ηρακλείου
6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ν. Ηρακλείου
2ΥΕ Εργατών, Ν. Ηρακλείου
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (2 με πτυχίο Νομικής), Ν. Χανίων
1ΠΕ Μηχανικών, Ν. Χανίων
1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ν. Χανίων
1ΠΕ Μηχανικών, Ν. Ρεθύμνης
3ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), Ν. Ρεθύμνης
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Ν. Ρεθύμνης
1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας-Δασοπονίας, Ν. Ρεθύμνης
6ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (2 με πτυχίο Νομικής), Ν. Λασιθίου
1ΠΕ Μηχανικών, Ν. Λασιθίου
3ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), Ν. Λασιθίου
3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Ν. Λασιθίου
1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας-Δασοπονίας, Ν. Λασιθίου
4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ν. Λασιθίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι των Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις.
Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και βάσει νομοθεσίας οι δικαστικοί υπάλληλοι και το προσωπικό των ιδρυμάτων του ΕΣΥ.

Β) Οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη:

«Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 12752/14.11.2016
Ανακοίνωση της Α.Δ. Κρήτης» στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού,
Στ. Σπανάκη 2 & Λεωφ. Ικάρου, Τ.Κ. 713 07, Ηράκλειο, Κρήτη.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 278445, 2810 278423 & 2810 278430.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2016 έως και 30-12-2016.
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή: «Ενιαία Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»: Πρόσληψη 14 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή: «Ενιαία Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές διοικητικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας του, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
(Προϋπηρεσία και καλή γνώση στη διαχείριση λογιστηρίου δημόσιας υπηρεσίας. Επιθυμητή γνώση α) τήρησης λογιστικών βιβλίων, μητρώου δεσμεύσεων κλπ, β) διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης προϋπολογισμού, γ) εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών και μισθοδοσίας, δ) προμήθειες δημοσίου, διαδικασίες φορολογικού περιεχομένου.
Τυχόν γνώση SAP θεωρείται πρόσθετο προσόν και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη).

2ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
(Προϋπηρεσία στη διαχείριση προσωπικού, γραμματειακής υποστήριξης, τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων σε συναφές αντικείμενο, οργάνωση και ενημέρωση αρχείου και μητρώου. Απαιτείται γνώση αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χειρισμού Η/Υ)

1ΠΕ Πληροφορικής (Γνώση software, βάσεις δεδομένων, hardware και δίκτυα. Απαιτείται γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής)

2ΤΕ Πληροφορικής (Γνώση software, βάσεις δεδομένων, hardware και δίκτυα. Απαιτείται γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής)

1ΠΕ Στατιστικής (Απαιτείται γνώση αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χειρισμού Η/Υ)

2ΠΕ Φιλοσοφίας (Απαιτείται γνώση αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χειρισμού Η/Υ)

2ΥΕ Επιμελητών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση αποδοχής απόσπασης, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατο σημείωμα υπηρεσιακών μεταβολών, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω συστημένης επιστολής στην ταχ. διεύθυνση :
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γραμματεία,
Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2072000 όλες τις εργάσιμες μέρες (09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2017.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που εδρεύει στο Δ. Παπάγου της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εδρεύει στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 3 και Νίκης 2, Αθήνα, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση/μετακίνηση Υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες τριετίες, συνολικά επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Μηχανικών, Σ.Ε.Ε.

3ΠΕ Νομικών και εναλλακτικά 3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (επιθυμητά πτυχία Οικονομικών ή Νομικών Σχολών), Σ.Ε.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α)Οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κατηγορίας Π.Ε., με 12ετή αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή τους επίδοση και το ήθος τους,

β) Οι Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με 4ετή τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή τους επίδοση και το ήθος τους,

γ) Οι Υπάλληλοι από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς αρμοδιότητας του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατηγορίας ΠΕ, με 12ετή αναγνωρισμένη υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή τους επίδοση και το ήθος τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης/μετακίνησης (υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στη διεύθυνση:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γ. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού, Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου (Ισόγειο), Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6508386 και 210 6508389 στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2016 έως και 25-11-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: Αποσπάσεις

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού. Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (26Α’), όπως ισχύει, μονίμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καλυφθούν :

• Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και στη Στατιστική)

• Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΜΜΕ • Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Νομικής ή Παντείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

• Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Φιλοσοφικής (με εξειδίκευση στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσας & Φιλολογίας) ή με πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

• Μία θέση (1) κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (με επιθυμητή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική)

• Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικού
Οικονομικού (με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική)

• Τρεις θέσεις (3) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

• Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία από την 17η Νοεμβρίου 2016 έως την 15η Δεκεμβρίου 2016, στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ, Tμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης (Τσόχα 7, 11521, ισόγειο, πρωτόκολλο) σε έντυπη μορφή ή με email στο administration@gnto.gr , τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
• Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται από τον υποψήφιο / υποψήφια και στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης του/της.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από όπου προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι υπαλλήλους του ΕΟΤ: α) Α. Κοσμά, τηλ.: 2108707352, email: kosma_a@gnto.gr β) Σ. Χριστοφιλοπούλου, τηλ.: 2108707550, email: christofilopoulou_s@gnto.gr ).

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *