Διαθέσιμες 745 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

d4ce035f8e9981f400d61b41734800ee_XLΠαρακάτω παρουσιάζονται όλες τις μετατάξεις και αποσπάσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 650 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες και επιτακτικές ανάγκες των Μονάδων και Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη/μεταφορά Υπαλλήλων, συνολικά εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., άλλες Δ.Υ., Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71, 73 και 74 (Ν. 3528/2007,ΦΕΚ 26/Α’/9-2-2007), όπως αυτές συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 19.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλου πριν της 5ετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξή του.

Οι μετατάξεις Μονίμων Υπαλλήλων των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των άλλων Δ.Υ. καθώς και των Υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο., θα διενεργηθούν σε κενές οργανικές θέσεις Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ.

Οι μεταφορές των Υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των άλλων Δ.Υ., αυτές θα διενεργηθούν με ταυτόχρονη μεταφοράς της θέσης που κατέχουν οι Υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4024/2011.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης/μεταφοράς (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5), Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφόρος Μεσογείων 229-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός.
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6592511 και 210 6592513 στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α./Β5/1), Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Σχεδίασης Προσωπικού.
Χειριστής θέματος στο τηλ.: 210 6592511 στο Τμήμα ΓΕΑ/Β5/1.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2016 έως και 05-01-2017.

Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού»: Πρόσληψη 24 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Υπαλλήλων, Μονίμων ή ΙΔΑΧ από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (26Α’), όπως ισχύει, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού (πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στη Στατιστική)
4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΜΜΕ)
4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (πτυχίο Νομικής ή Παντείου ή άλλου Α.Ε.Ι.)
2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (πτυχίο Φιλοσοφικής με εξειδίκευση στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσα & Φιλολογία ή με πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)
1ΠΕ Μηχανικών (με επιθυμητή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική)
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικού-Οικονομικού (με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική)
3ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
2ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2ΔΕ Οδηγών.

Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.

Δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν της 2ετίας από το διορισμό του καθώς και αν έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος-η της οργανικής μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται από τον υποψήφιο-α και στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσής του/της με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε: α) σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση:
Ε.Ο.Τ., Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Πρωτόκολλο (Ισόγειο), Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,
είτε: β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
e-mail: administration@gnto.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8707352 και 210 8707550, (κ. κ. Α. Κοσμά και Σ. Χριστοφιλοπούλου αντίστοιχα) και στα e-mail: kosma_a@gnto.gr και christofilopoulou_s@gnto.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-11-2016 έως και 15-12-2016.

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – ‘’Εnterprise Greece’’ : Πρόσληψη 71 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – ‘’Εnterprise Greece’’ που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από το Δημόσιο ή των Φορέων Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α’), όπως ισχύει, συνολικά εβδομήντα ενός (71) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4ΠΕ Διοικητικού
2ΠΕ Μηχανικών
2ΠΕ Πληροφορικής

Β) Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
2ΠΕ Διοικητικού
1ΠΕ Μηχανικών
1ΠΕ Περιβάλλοντος
1ΠΕ Γεωτεχνικών

Γ) Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
3ΠΕ Διοικητικού
2ΠΕ Μηχανικών
2ΠΕ Περιβάλλοντος

Δ) Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
1ΠΕ Διοικητικού

Ε) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
4ΠΕ Διοικητικού
2ΤΕ Πληροφορικής
3ΤΕ Διοικητικού

ΣΤ) Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
3ΠΕ Διοικητικού

ΣΤ1) Δ/ΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
4ΠΕ Διοικητικού

ΣΤ2) Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3ΠΕ Μηχανικών

ΣΤ3) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
6ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Γεωπόνων

ΣΤ4) Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
5ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικού ή ΠΕ Γεωτεχνικού
1ΠΕ Πληροφορικής

ΣΤ5) Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
4ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικού ή ΠΕ Γεωτεχνικού

ΣΤ6) Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
4ΠΕ Διοικητικού
1ΠΕ Μηχανικών
1ΠΕ Νομικών
ΔΕ Διοικητικού

Α) 8 θέσεων Γραμματέων με εμπειρία στη Γραμματειακή Υποστήριξη διοίκησης εταιρειών και την κάλυψη της Υποδοχής

Β) 1 Οδηγός – εξωτερικές εργασίες (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη επαγγελματικού διπλώματος).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης/μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
e-mail: apospa-met2016@enterprisegreece.gov.gr

Πληροφορίες στην:
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
Έδρα: Βασ. Σοφίας 109, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136, Τ.Κ. 546 21
T: +30 210 3355700, F: 210 3355740, www.enterprisegreece.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 02-12-2016.

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *