Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Κοινοποιήστε το άρθρο

Δείτε αναλυτικά τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα:

 

ΑΣΕΠ – ΟΑΕΔ: Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 4.000 Μακροχρόνια Ανέργων στο Δημόσιο στον Τομέα Υγείας

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ) η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 13/2016 για την απασχόληση 4.000 μακροχρόνια ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” (Άρθρο 64 του Ν. 4430/2016), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ), από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη 12η μεσημβρινή της 22ας Δεκεμβρίου 2016, την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” (Άρθρο 64 του Ν. 4430/2016)», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.asep.gr

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 4Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/18-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 21ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρας Τετάρτης.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2016
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες
· Κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00
ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (επιλογή: Βοήθεια → e-Οδηγός 4Κ/2016 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.asep.gr

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 5Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.asep.gr

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 6Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.asep.gr

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Πρόσληψη 15 Δικηγόρων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προσκαλεί όσες/ους δικηγόρους, µέλη των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Θεσσαλονίκης διορισµένους τουλάχιστον στο Εφετείο επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Τ. Π. & ∆ανείων, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, που αφορούν σε αντικείµενα του εµπορικού κλάδου, όπως αυτός προσδιορίζεται µε το άρθρο 4 του ν.3965/2011, όπως ισχύει, και τη µε αριθµ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1083/τ.Β΄/9-4-2012), ενώπιον των εν γένει ∆ικαστηρίων, Υπηρεσιών και Αρχών, να υποβάλουν αίτηση, από 14-12-2016, ηµεροµηνία ανάρτησης στη ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων, και ηµεροµηνία λήξης την 10-1-2017.

Σύμφωνα με το ΤΠΔ, ο αριθµός των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία, ήτοι, α. δέκα (10) δικηγόροι για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων β. πέντε (5) δικηγόροι για τις ανάγκες του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και ∆ανείων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.dsa.gr

Ν.Π.∆.∆. «Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (07) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραµα Ιωαννίνων

∆Ε Οδηγών Επισκεπτών Σπηλαίου 8 µήνες 5
∆Ε Επιµελητών Εισπράξεων 8 µήνες 1
∆Ε Οδηγών Τουριστικού Τρένου 8 µήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του Σπηλαίου Περάµατος Ιωαννίνων στην ακόλουθη διεύθυνση: Σπηλαίου 19, Πέραµα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 455 00, απευθύνοντας την στο Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων, υπόψη κ. Γεώργιου Κάκου (τηλ. επικοινωνίας 2651081650). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1174/22-11-2016 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 6804)
ΤΟΜΕΑΣ: Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων
·Αριθ. Προκήρυξης: 1617001187/14-9-2016/29-8-2016 (ΑΔΑ: Ψ48Ω46ΨΖ2Ν-ΧΘΑ)
-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική»
·Αριθ. Προκήρυξης: 1617001189/14-9-2016/29-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΗΓ46ΨΖ2Ν-ΡΕ0)
-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13-2-2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1189/25-11-2016 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Δήλου 1Α, 115 27 Γουδή, τηλ.: 210-746 1402)
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογικός – Νοσηλευτικός
·Αριθ. Προκήρυξης: 1617001020/13-9-2016/8-9-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ7Β46ΨΖ2Ν-ΞΟΛ)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βασική Νοσηλευτική»
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 6804)
ΤΟΜΕΑΣ: Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
·Αριθ. Προκήρυξης: 1617001184/14-9-2016/29-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΦΤΔ46ΨΖ2Ν-ΥΕΨ)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13-2-2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1222/τ.Γ’/2-12-2016 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ως εξής:
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων» (ΑΔΑ: ΩΘΕΕ469Β7Τ-ΛΨΑ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001960273
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 13-2-2017.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ: 210-4142005, 210-4142307).

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας, που εδρεύει στη Σάμο του Νομού Σάμου.

ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 83100 – Σάμος, υπόψη κας Αφιανού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22730-23008 και 22730-62811).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας, που εδρεύει στη Σάμο του Νομού Σάμου, την αμέσως επόμενη ημέρα μετά την τελευταία δημοσίευση της εφημερίδας, και για διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από 25/12/2016 έως και 03/01/2017από 09:00 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την Α.Π. 2481/30-06-2016 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕΠ, ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 975/Γ’/07-10-2016, ΑΔΑ: ΩΡΡΙ46Ψ8ΝΖ-ΓΕΜ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001819564.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη και την ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (www.asfa.gr), δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών (e-mail: katra@asfa.gr ).

Πληροφορίες στο τηλ: 210 3897143 (αρμόδια κ. Μ. Κατρά, e-mail: katra@asfa.gr )
(ταχ. διεύθυνση: Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2017.

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων»: Πρόσληψη 29 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Υποδοχή και αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ (για τους ξενώνες του ιδρύματος)», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα Αλληλεγγύη στην Οικογένεια», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα streetwork», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας φιλοξενουμένων στους ξενώνες του ιδρύματος», «Υποστήριξη Λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ – Αθηναϊκής Αγοράς» και «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ – Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ιατρού (Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας),ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

2ΠΕ Κοινωνιολόγου (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

4ΠΕ Ψυχολόγου (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ(street work) ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

3ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

5ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ «ΚΟΜΒΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»(ΔΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.),ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟν ΔΡΟΜΟ(STREET WORK)),
ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

2ΤΕ Νοσηλευτή (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ
1ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού (ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ «ΚΟΜΒΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

1ΔΕ Οδηγού (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ street work,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

1ΔΕ Σιτιστή (ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗΣ & ΒΡΑΔΙΝΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ TOY KYΑΔΑ),ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ.

2ΔΕ Αποθηκάριου (ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ),ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΟΜΒΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΕΩΣ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

1ΥΕ Βοηθού Αποθηκάριου (ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΟΜΒΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»(ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ),ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

1ΥΕ Βοηθού Σιτιστή (ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗΣ & ΒΡΑΔΙΝΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

2ΥΕ Καθαριστριών (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΥΑΔΑ «ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»(ΠΑΤΗΣΙΩΝ 221),ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ (ΟΔΟΣ ΤΖΗΡΑΙΩΝ 9) «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»,ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35)), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ

3ΥΕ Εργατών (ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ «ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΚΟΜΒΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, ΚΥΑΔΑ, Γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης, Πειραιώς 35, Τ.Κ.105 52, Αθήνα, (υπόψιν κ. Ελένης Ντέλη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5246515.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2016 έως και 22-12-2016.

Δήμος Ζίτσας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων, της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας , ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΔΕ Τεχνίτης Οχημάτων, Ελεούσα Ιωαννίνων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Ζίτσας, Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, Τ.Κ. 454 45, Ελεούσα, Ιωάννινα, (υπόψη κου Τσάγγα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26533 60010.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2016 έως και 22-12-2016.

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε./ΠΕΡΦ.Δ/ΝΣΗ ΤΑΧ. ΛΕΙΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: Πρόσληψη 10 ατόμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στο Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, (6ωρη απασχόληση), Κέντρο Διαλογής
Θεσσαλονίκης & Μονάδα Διανομής Δυτικής Θεσσαλονίκης, Δ. Ωραιοκάστρου και Δ. Παύλου Μελά
3ΥΕ Διαμετακομιστών, (πλήρους απασχόλησης), Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης, Δ. Ωραιοκάστρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:
α) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας –Θράκης, ΒΙ.ΠΕ., Ωραιοκάστρου, τέλος Συμμαχικής Οδού (υπάρχει σχετική σηματοδότηση), Κέντρο Διαλογής ΕΛ.ΤΑ.,Τ.Κ. 560 00, Θεσσαλονίκη. (08.30π.μ.-13.30μ.μ.).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 289564 και 2310 289594 (αρμόδιος κ. Ιωάννης Μοσχάκης), (1ος όροφος), είτε
β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 67 / 2016, (υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 289564 και 2310 289594.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2016 έως και 22-12-2016.

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε./ΠΕΡΦ.Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρόσληψη 2 ατόμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, για τη Μονάδα Διανομής- Διαμετακομιστικού Σταθμού Λαμίας, που εδρεύει στη Λαμία, της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέων (7ωρη ημερήσια απασχόληση), Λαμία
1ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, (6ωρη ημερήσια απασχόληση), Λαμία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:
Μονάδα Διανομής-Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας, Παπαποστόλου 61, Τ.Κ. 350 00, Λαμία, Φθιώτιδα, (αρμόδια κ. Μαυροειδή Ηλιάνα).
Πληροφορίες στο τηλ.: 22310 22217, είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 72/2016.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2016 έως και 23-12-2016.

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε./ΠΕΡΦ.Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, για το Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., οκτάμηνης διάρκειας, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέων, Καρπενήσι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση: Κεντρικό Κατάστημα Καρπενησίου, Αγίου Νικολάου 3, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι, Ευρυτανία, (αρμόδιος κ. Κουζέλης Χαρίλαος).
Πληροφορίες στο τηλ.: 22370 23542, είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 70/2016.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 237381.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-12-2016 έως και 27-12-2016.

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε./ΠΕΡΦ.Δ/ΝΣΗ ΤΑΧ. ΛΕΙΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: Πρόσληψη 6 ατόμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύουν στους Ν. Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διανομέων, (7ωρη απασχόληση), Ειδική Μονάδα Παραγωγής Καβάλας, Καβάλα
1ΔΕ Διανομέων, (7ωρη απασχόληση), Μονάδα Διανομής Ξάνθης, Ξάνθη
2ΔΕ Διανομέων, (7ωρη απασχόληση), Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
2ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, (6ωρη απασχόληση), Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (08.30π.μ.-13.30μ.μ.),είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στις ταχ. διευθύνσεις:

Α)Μονάδα Διανομής Ξάνθης, Αν. Γεωργίου Μιλτιάδη 18, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Αν. Μακεδονία-Θράκη, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 66/2016), (υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά).
Πληροφορίες στο τηλ. : 25410 20645 (για τις θέσεις Ξάνθης).

Β)Μονάδα Διανομής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 680 00, Αλεξανδρούπολη, Αν. Μακεδονία-Θράκη, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 66/2016), (υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα).

Πληροφορίες στο τηλ. : 25510 26336 (για τις θέσεις Αλεξανδρούπολης).

Γ) Μονάδα Διανομής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, Τ.Κ. 650 00, Καβάλα,
Αν. Μακεδονία-Θράκη, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 66/2016), (υπόψη κ. Αναστάσιου Τριακόσια).

Πληροφορίες στο τηλ. : 2510 231210 (για τη θέση Καβάλας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2016 έως και 22-12-2016.

Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»: Πρόσληψη 18 ατόμων

Το Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», που εδρεύει στη Βάρη της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της αναμενόμενης έναρξης της Πράξης με τίτλο «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και κωδικό MIS 5002562 τριετούς διάρκειας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για τις θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, Μεταπτυχιακών Ερευνητών και Τεχνικών στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1)Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής 12 μήνες Παθοφυσιολογία πνευμονικής ίνωσης
2) Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής 12 Παθοφυσιολογία πνευμονικής ίνωσης
3) Βιολόγος ή ανοσολόγος μεταδιδάκτορας 15 Συννοσηρότητες σε ζωϊκά μοντέλα αρθρίτιδας
4) Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής 12 Μετα-μεταγραφικοί μηχανισμοί ρύθμισης της φλεγμονής
5) Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής 6 Μετα-μεταγραφικοί μηχανισμοί ρύθμισης της φλεγμονής
6) Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής 12 Μελέτη των κυτταρικών συνδέσεων στην καρκινική αγγειογένεση
7) Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής 4 Μελέτη των κυτταρικών συνδέσεων στην καρκινική αγγειογένεση
8) Βιοτεχνολόγος/Γεωπόνος μεταπτυχιακός φοιτητής 12 Μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών σε μοντέλο νευρομυϊκής νόσου στο ποντίκι
9) Βιοτεχνολόγος/Γεωπόνος μεταδιδάκτορας 12 Μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών σε μοντέλο νευρομυϊκής νόσου στο ποντίκι
10) Βιοεπιστήμονας μεταδιδάκτορας 16 Πρωτεωμική και φωσφοπρωτεωμική ανάλυση ιστών διαγονιδιακών ζώων
11) Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής 12 Εύρεση και ταυτοποίηση γονιδίων που διέπουν την εξοικείωση στην Drosophila melanogaster
12) Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής 9 Εύρεση και ταυτοποίηση γονιδίων που διέπουν την εξοικείωση στην Drosophila melanogaster
13) Τεχνικός μέσης εκπαίδευσης 12 Καλλιέργεια, γενετική και φαρμακολογική σάρωση στην Drosophila melanogaster
14) Βιοεπιστήμονας/Τεχνικός εργαστηρίου 9 Συμπεριφορική και ιστολογική ανάλυση σε μοντέλα άνοιας και γνωσιακών δυσλειτουργιών στην Drosophila melanogaster
15) Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής 6 Μηχανισμοί γνωσιακής δυσλειτουργίας και νευροεκφύλισης σε άνοιες
16) Βιοεπιστήμονας μεταδιδάκτορας 18 O ρόλος της ενεργού μεταγραφής στην κυτταροτοξικότητα
17) Βιοεπιστήμονας μεταδιδάκτορας 12 Μελέτη του ρόλου μεγάλων μη-κωδικών RNA στον καρκίνο του προστάτη
18) Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής 12 Μελέτη του ρόλου μεγάλων μη-κωδικών RNA στον καρκίνο του προστάτη

Η Πράξη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 03: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα το βιογραφικό σημείωμα και τα σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat@fleming.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9656310 (Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Παναγιώτου), e-mail: panayotou@fleming.gr

Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Κόλλια, Γεώργιο Παναγιώτου και Ευθύμιο Σκουλάκη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-12-2016.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων της Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας του Δήμου, απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2017, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Ιατρός Μικροβιολόγος, Δ. Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ4 και να το υποβάλουν, είτε:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δ/νση Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης (Γραφείο 102α, 1ος όροφος), Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, είτε:

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326), Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317666, 2313 317128, 2313 317137, 2313 317139, 2313 317116.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-12-2016 έως και 27-12-2016.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τεμπών: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τεμπών, που εδρεύει στο Συκούριο Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, Δ. ΤΕΜΠΩΝ
3ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών, Δ. ΤΕΜΩΝ
1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα-Φορτωτή), Δ. ΤΕΜΠΩΝ
1ΔΕ Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών, Δ. ΤΕΜΠΩΝ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τεμπών, Αγ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 400 06, Συκούριο, Λάρισα, (υπόψη κ. Σαΐτη Νικόλαου).
Πληροφορίες στο τηλ.: 24953 50518.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-12-2016.

Τ.Ε.Ι. Κρήτης/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 743/Θ.25ο/09.12.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, (αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΗ44691Ο3-ΞΨ0), για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από την ημερομηνία εγκρίσεως έως 30-06-2017 (έως 2,5 ανθρωπομήνες) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Πτυχιούχος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή αντίστοιχου Τμήματος ΑΕΙ , Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:

1)Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος των δραστηριοτήτων του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης».

2)Υποστήριξη και προώθηση στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης» όλων των αιτημάτων χρήσης των υποδομών και επιμέλεια της διεκπεραίωσης των απαντήσεων, με τήρηση του ανάλογου αρχείου.

3)Υποστήριξη της είσπραξης και απόδοσης των τελών εγγραφής των χρηστών του Γυμναστηρίου.

4)Υποστήριξη της διαδικασίας επικαιροποίησης της καταγραφής του εξοπλισμού και του διαθέσιμου υλικού.

5)Υποστήριξη της ηχητικής κάλυψης και των μικροφωνικών εγκαταστάσεων στις εκδηλώσεις του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης» και στους όμορους χώρους, όπως τα Αμφιθέατρα Κ28 και Καμάρη.

6)Υποστήριξη της προβολής των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γυμναστηρίου με αναρτήσεις πληροφοριακού υλικού και αναρτήσεις ανακοινώσεων στη σχετική ιστοσελίδα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης (09.00π.μ. -15.30μ.μ.) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο, Κρήτη.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης,
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης,
Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο, Κρήτη.
Για το έργο «Εκμετάλλευση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Μάρκος Καραναστάσης»
Αρ. Πρωτ. 2708/Φ.30.1/14-12-2016
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ. …):
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο):
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Επιστημονικά Υπεύθυνος: κ. Κωνσταντίνος Σαββάκης Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 379345 E-mail: savakis@staff.teicrete.gr
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ.: 2810 379316, (αρμόδια κ. Αργυρώ Στεφανάκη), Ε-mail: arstefan@staff.teicrete.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-12-2016 (ώρα 15.30μ.μ.).

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας : Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου Φυσικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με αντικείμενο εργασίας:

α) την εξέταση των μελετών ραδιοεκπομπών και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμών κεραιών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

β) τη διεξαγωγή μετρήσεων των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τη διεξαγωγή μετρήσεων των επιπέδων των χαμηλόσυχνων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον εγκαταστάσεων που εκπέμπουν τέτοια πεδία, σε όλη τη χώρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: e-mail: jobs@eeae.gr , είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Τ.Θ. 60092, Τ.Κ. 153 10, Αγία Παρασκευή, Αττικής, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax): 210 6506748.
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6506721 ή 210 6506700 (τηλεφωνικό κέντρο Ε.Ε.Α.Ε.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-01-2017.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στη Φοινικιά Ηρακλείου, της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγου, ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (αμιγώς Λογιστικού), ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ΥΕ Εργατών, ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ΔΕ Τεχνιτών (Πλακάδων πεζοδρομίου), ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών), ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, Τ.Κ. 715 00, Φοινικιά Ηρακλείου, Κρήτη, (υπόψη κ. κ. Παπαδάκη Μαρίας ή Σκανδαλάκη Αρτέμιδος).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 529388 και 2810 529389.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2016 έως και 23-12-2016.

Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης»: Πρόσληψη 113 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», που έχει τα Γραφεία της στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 4 μηνών, συνολικά εκατόν δεκατριών (113) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8, παρ.2 του Ν.4325/2015) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Βοηθός Προγράμματος/Συντονιστής Περιφερειακών Εκδηλώσεων, (4μηνο), Αθήνα
1ΠΕ Βοηθός Προγράμματος, (4μηνο), Αθήνα
1ΔΕ Βοηθός Προγράμματος-Προεπιλογή Ταινιών, (3μηνο), Αθήνα
1ΔΕ Βοηθός Προγράμματος-Προεπιλογή Ταινιών, (2μηνο), Αθήνα
5ΠΕ Βοηθοί Προγράμματος-Παρουσιάσεις, (10ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Προγράμματος, (15ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΤΕ Βοηθός Τμήματος Φιλοξενίας, (2μηνο), Αθήνα
1ΔΕ Υπεύθυνος Κίνησης Φιλοξενούμενων, (30 ήμερο), Θεσσαλονίκη
10ΔΕ Βοηθοί Φιλοξενίας Οδηγοί, (11 ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων – Δημοσίων Σχέσεων, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Οργάνωσης – Συντονιστής Εκδηλώσεων, (45 ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Συντονιστής Πωλητηρίων CINEKARTA F/INFODESKS, (30ήμερο), Θεσσαλονίκη
7ΔΕ Βοηθοί Πωλητηρίων CINEKARTA F/INFODESKS, (12ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Οργάνωσης Εκδηλώσεων, (25ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Οργάνωση Λειτουργίας Αποθήκης Υλικού, (1 μήνας), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Οδηγός, (18ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Βοηθός Αποθήκης Υλικού – Κλητήρας, (14ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής – Συντονιστής Συναρμολόγησης Επίπλων, (15ήμερο), Θεσσαλονίκη
5ΔΕ Βοηθοί Παραγωγής – Μεταφορείς, (14ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, (14ήμερο), Θεσσαλονίκη
2ΔΕ Βοηθοί Ηλεκτρολόγος, (14ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Δημοσιογράφος-Βοηθός Γραφείου Τύπου, (4μηνο), Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Συντονιστής Γραφείου Ξένου Τύπου, (4μηνο), Αθήνα
1ΔΕ Βοηθός Ξένου Γραφείου Τύπου, (20ήμερο), Θεσσαλονίκη
2ΔΕ Βοηθοί Γραφείου Τύπου-Ρεπόρτερ, (10ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Γραφείου Τύπου, (10 ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Βοηθός Γραφείου Τύπου-Μεταφραστής, (10ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Συντονιστής Διανομής Υλικού-Τσαντών, (10ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Διανομής Υλικών και Τσαντών, (10ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Τμήματος Βραβείου Κοινού, (1 μήνας), Αθήνα
1ΔΕ Βοηθός Τμήματος Εθελοντισμού, (45ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Πληροφορικής, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
4ΔΕ Βοηθοί Πληροφορικής, (17ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Ομάδας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
10ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού –Ταμίες-Τηλεφωνικό Κέντρο, (11ήμερο), Θεσσαλονίκη
2ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού –Ταμίες-Τηλεφωνητές, (20ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Συντονιστής Αγοράς, (2μηνο), Αθήνα
1ΔΕ Υπεύθυνος Παραγωγής Αγοράς, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής Αγοράς, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Αγοράς-Υποδοχή, (10ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Υπεύθυνος Ψηφιοποίησης Αγοράς, (2μηνο), Αθήνα
1ΔΕ Διαχειριστής Αναφορών Τμήματος Αγοράς, (1μήνας), Θεσσαλονίκη
2ΠΕ Βοηθοί Αγοράς-Γραφείο Υποστήριξης Ελληνικών Ταινιών, (20ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Συντονιστής Κίνησης Ταινιών, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Βοηθός Κίνησης Ταινιών, (2μηνο), Αθήνα
2ΔΕ Μηχανικοί-Βοηθοί Ελέγχου Ταινιών, (2μηνο), Θεσσαλονίκη
2ΔΕ Μηχανικοί Προβολής (40ήμερο), Θεσσαλονίκη
4ΔΕ Μηχανικοί Προβολής Ψηφιακών Προβολών, (15ήμερο), Θεσσαλονίκη
2ΔΕ Τεχνικοί-Μηχανικοί Προβολής, (45ήμερο), Θεσσαλονίκη
1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Κίνησης Ταινιών, (12ήμερο), Θεσσαλονίκη
18ΔΕ Ελεγκτές Εισιτηρίων, (11ήμερο), Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (το ηλεκτρονικό μέρος συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr ) και τα απαιτούμενα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία του Φ.Κ.Θ. στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στις ταχ. διευθύνσεις:
α) Για τη Θεσσαλονίκη: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Πλατεία Αριστοτέλους 10, (6ος όροφος), Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη
β) Για την Αθήνα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Διον. Αρεοπαγίτου 7, (2ος όροφος), Τ.Κ. 117 42, Αθήνα.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριώνπροσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-12-2016.
(Δευτέρα έως Παρασκευή), (10.00π.μ.-17.00μ.μ.).

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» MIS 5001141 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 28/07/2016, θέμα 2), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα μάθημα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. (Συνεδρίαση 01/04/2016, θέμα19ε) και αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα Τέχνη και μέσα: Προβλήματα Ιστοριογραφίας της τέχνης με τον περιορισμό ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο υποψηφιότητας εις διπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά ή με courier στην διεύθυνση:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, υπόψη: Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3897100 (αρμόδιος κ. Ηρακλής Παπαδόπουλος, e-mail: hercpap@asfa.gr ) και 210 3897157 (αρμόδια κ. Μάρθα Αγιουτάκη, e-mail: martha.agioutaki@asfa.gr ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-12-2016 (12.00μ.μ.).

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Α)ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.: 2810 394762), e-mail: medsec@med.uoc.gr
1)Αρ. Προκήρυξης: 10406/30-08-2016
ΦΕΚ 1186/Γ’/23-11-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΥΕ469Β7Γ-ΓΔΘ)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001885519
ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία».

2)Αρ. Προκήρυξης: 10408/30-08-2016
ΦΕΚ 1186/Γ’/23-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΓ5469Β7Γ-ΟΙΔ)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001885734
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γαστρεντερολογία».

3)Αρ. Προκήρυξης: 10411/30-08-2016
ΦΕΚ 1186/Γ’/23-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΑΕ469Β7Γ-3Υ5)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001886030
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οφθαλμολογία».

4)Αρ. Προκήρυξης: 10421/30-08-2016
ΦΕΚ 1186/Γ’/23-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΖΧ469Β7Γ-ΕΛΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001886545
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία».

5)Αρ. Προκήρυξης: 10419/30-08-2016
ΦΕΚ 1209/Γ’/29-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΞΖΥ469Β7Γ-ΚΜΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001886898
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπεδική με έμφαση στην Σπονδυλική Στήλη ».

Β)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(τηλ.: 2810 393507), e-mail: csd@csd.uoc.gr

6) Αρ. Προκήρυξης: 8518/02-09-2016
ΦΕΚ 1186/Γ’/23-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΨ3469Β7Γ-ΡΗ2)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001887123
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γραφική».

7) Αρ. Προκήρυξης: 10838/06-09-2016
ΦΕΚ 1186/Γ’/23-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΞΟ469Β7Γ-2ΥΕ)
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001887425
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Κινητών Υπολογισμών».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Επίσης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-02-2017.

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Αμαλιάδα (Τέρμα Θεοδωροπούλου) της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη Τακτικού Επιστημονικού Προσωπικού, ενός (1) ατόμου στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εχθροί και ασθένειες των φυτών με έμφαση στους νηματώδεις σκώληκες».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ : 00001904665.
Πληροφορίες στα τηλ.: 26220 39001 και 26220 39002,(Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα στην Αμαλιάδα).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-12-2016 έως και 27-01-2017.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Πρόσληψη 107 ατόμων

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά εκατόν επτά (107) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Εποπτών Υγείας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας), (για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών), Δ. Αθηναίων
62ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών), Δ. Αθηναίων
30 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, (για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών), Δ. Αθηναίων
14ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, (για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών), Δ. Αθηναίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Διεύθυνση Διοικητικού – Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού, Τ.Κ. 104 43, Σεπόλια, Αθήνα, (υπόψη κ. Νικολάου Γαρδέρη και κ. Σταυρούλας Μακρή).
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5144453.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2016 έως και 23-12-2016.

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *