Θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα προσόντα:
Α) Πτυχίο ανώτατης σχολής (Α.Ε.Ι) ή ανώτερης (ΤΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση και ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
B) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γ) Γνώση Η/Υ
Δ) Πρόταση, στην οποία θα αναπτύσσονται τα ακόλουθα : 1. Αντίληψη του υποψηφίου για τη φύση και τους στόχους του Προγράμματος, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 2. Αναφέρετε γιατί θέλετε να συνεργαστείτε με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και τους λόγους που θεωρείτε ότι είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση. 3. Περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων της θέσης και ειδικότερα για την προσέλκυση νέων συνεργαζόμενων φορέων/επιχειρήσεων και την διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων/επιχειρήσεων της Ε.Κ.Ν. 4. Περιγραφή προτεινόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του Προγράμματος

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα προσόντα:
Α) Πτυχίο ανώτατης σχολής (Α.Ε.Ι) ή ανώτερης (ΤΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση και ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
B) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γ) Γνώση Η/Υ
Δ) Πρόταση στην οποία θα αναπτύσσονται τα ακόλουθα : 1. Αντίληψη του υποψηφίου για τη φύση και τους στόχους του Προγράμματος, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 2. Αναφέρετε γιατί θέλετε να συνεργαστείτε με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και
τους λόγους που θεωρείτε ότι είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση. 3. Περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων της θέσης και ειδικότερα για τη επικοινωνιακή υποστήριξη του έργου (π.χ. διαχείριση κοινωνικών δικτύων κτλ), τη διαφημιστική προβολή και τις προωθητικές ενέργειες για την ευρύτερη διάδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. 4. Περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων της θέσης και ειδικότερα για την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων διάχυσης.

Πληροφορίες παρέχονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες στα τηλέφωνα 213 131 4411, 213 131 4413, 213 131 4663.

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Ξεκινά η προθεσμία -Δικαιολογητικά & οδηγίες για ΚΕΠ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Νοσηλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο
Μενού