Δημόσιο: Διαθέσιμες 283 θέσεις για μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες τις θέσεις που είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Πρόσληψη 14 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Εσωτερικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Α.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)Διεύθυνση Εσωτερικών

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (Πτυχιούχοι Οικονομικής Κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (Πτυχιούχος Νομικής)

3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (Πτυχιούχοι Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕήΤΕ Πληροφορικής

3ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, (Κατά προτίμηση με εμπειρία σε χρήση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου)

Β)Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, (Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα)

1ΠΕήΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,(Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα ή με εμπειρία σε έλεγχο υλικών/ποιότητας σκυροδέματος)

1ΠΕήΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών,(Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,

Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/07).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 τουΝ.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού, Ακτή Μιαούλη και Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2026822.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 18-04-2017.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού συνολικά δέκα (10) ατόμων-Υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Δ., Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες Δ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Ο.Γ.Α. (ΑΘΗΝΑ)

2ΤΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Ο.Γ.Α. (ΑΘΗΝΑ)

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Δ. Ο.Γ.Α. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Δ. Ο.Γ.Α. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΤΡΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. και Δ.Υ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών, των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, του Ε.Σ.Υ., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Εκπαιδευτικοί οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ., οι Υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Δ.Ε.Κ.Ο/Κρατικών Εταιριών και γενικά Υπαλλήλων που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο έντυπο) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στη διεύθυνση:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1519240-217.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2017 έως και 28-04-2017

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας : Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1β του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/A/23-12-2014) όπως ισχύει, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, συνολικά δέκα (10) ατόμων-Υπαλλήλων, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 38, παρ.1, του Ν. 4314/2014), όπως ισχύει και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9ΠΕ/ΤΕ (Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής, ή Θετικών Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων).

1ΔΕ (Ειδική γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή/και συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών ή/και διοικητικών διαδικασιών).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) με το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γενικό Πρωτόκολλο του Υ.Π.ΕΝ., Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα, με την ένδειξη: «Για τη στελέχωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας».

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6969865 (10.00π.μ.-15.00μ.μ.) και στην ιστοσελίδα: www.ypeka.gr .

Η προσκόμιση τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων, αποδεικτικών εμπειρίας, αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών κ.ο.κ. θα συντελεσθεί σε επόμενο της υποβολής της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος στάδιο, εφ΄ όσον ζητηθεί από την Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-03-2017

(08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: Πρόσληψη 23 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να συμπληρώσει την στελέχωσή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων-Υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανομένης και της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

11ΠΕ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, (ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων-εκ των οποίων 2 Μηχανολόγοι-Μηχανικοί, ΠΕ Γεωτεχνικών, Π.Ε. Πληροφορικής, Π.Ε. Περιβάλλοντος ή Π.Ε. Λοιπών Θετικών Επιστημών)

2ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, (κατά προτίμηση με εμπειρία ως στελέχη αναθέτουσας αρχής, διαχειριστικής αρχής ή επιτελικής δομής, ειδικότερα με εμπειρία σε διαγωνισμούς που αφορούν σε υπηρεσίες και προμήθειες του δημοσίου)

2ΠΕ Νομικών Επιστημών

3ΤΕ (όλων των ειδικοτήτων)

5ΔΕ

Η Ε.Υ.Δ./Ε.Π. –Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. μπορεί να καλύψει λιγότερες ή περισσότερες από τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α ́ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – στο άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α ́265).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), είτε ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά με ευθύνη του ενδιαφερόμενου στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ,

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), 5ος όροφος, Κόνιαρη 15, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα, με την επισήμανση: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: contact@epoalaa.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1500881 (κα Μ. Κικαρέα, Προϊσταμένη της Μονάδας Γ’ Οργάνωσης και Υποστήριξης) και 210 6930174 (κ. Γ. Κεφαλόπουλος) καθημερινά, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Πληροφορίες για την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υποδείγματα για αίτημα αξιολόγησης, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.ymeperaa.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2017

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Συνήγορος του Πολίτη: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή (Συνήγορος του Πολίτη), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ,προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με επιλογή κατόπιν δημόσιας συνέντευξης, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων-Υπαλλήλων Μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης δ’ της παρ.1 του άρθρου 3 (Ν.3094/2003, ΦΕΚ 10/Α’), που συγκεντρώνουν τα προσόντα του ειδικού επιστήμονα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 (Ν.3094/2003, ΦΕΚ 10/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (αναρτημένη σε έντυπο της Αρχής στον ιστότοπο: www.synigoros.gr ) με το βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»

Τ.Θ. 8000

Τ.Κ. 102 10, Αθήνα,

είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής: prosklisi@synigoros.gr

Πληροφορίες (9.00π.μ.-15.00μ.μ.), στα τηλ.: 213 1306684 (κ. Ε. Λαγιάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης), 213 1306686 (κ. Δ. Βλάχου, Υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης) και

213 1306651 (κ. Π. Ευαγγέλου, Υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης).

Επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Πολίτη: www.synigoros.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-04-2017.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Πρόσληψη 11 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» της Γ. Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά έντεκα (11) ατόμων – Υπαλλήλων Μονίμων ή ΙΔΑΧ από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Δ., Α.Α., Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου – και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Οικονομικής Κατεύθυνσης)

1ΠΕ Στατιστικών

3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΤΕ Μηχανικών Η/Υ

1ΤΕ Προγραμματιστών Η/Υ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1) Οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. , με εξαίρεση οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι ΙΔΟΧ Υπάλληλοι Υπουργείων, Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς αυτοί που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.

2) Οι Υπάλληλοι ΙΔΑΧ

3) Οι Υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και που σε αυτές το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται μετάταξη Υπαλλήλου πριν την παρέλευση 5ετίας από το διορισμό του ή από προηγούμενη μετάταξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στη διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, με την ένδειξη στο φάκελο: «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για μετάταξη».

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7491675 (κ. Α. Δανέλη) και 210 7491678 (κ. Ειρ. Κοσμά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 18-04-2017.

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Πρόσληψη 199 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε διάφορους κλάδους, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά (199) Μονίμων Υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών εντός και εκτός Αττικής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μόνιμοι Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Δ.Υ.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.). (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Πρωτόκολλο, Ισόγειο Κτιρίου, Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα,

είτε : ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Β’, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-04-2017.

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *