Δημόσιο: Διαθέσιμες 54 θέσεις για αποσπάσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαθέσιμες θέσεις για αποσπάσεις στο δημόσιο τομέα αλλά και σε υπηρεσίες της ΕΕ.

Συνοπτικά:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 2231/27-03-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.G.3)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat’’(ESTAT.G.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.A.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.5).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 19η Μαΐου 2017. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ ΕΕ .

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»: Πρόσληψη 9 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων Κυβερνητικού Νέφους (Government Cloud) «G-CLOUD» αλλά και λοιπών σημαντικών έργων που υλοποιεί ή παρακολουθεί («RURAL BROADBAND”, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικό Δίκτυο “MAN”), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού-Υπαλλήλων (Μονίμων ή ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. /Α.Ε. & των Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της Εταιρείας (ΦΕΚ 2541/Β’/07-11-2011, 2783/Β’/02-12-2011, 2532/Β’/24-11-2015), για την κάλυψη οργανικών θέσεων, συνολικά εννέα (9) ατόμων Στελεχών Τμημάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Υποδομών, ως εξής:

1 Στέλεχος για το Τμήμα Λειτουργίας Δικτύου Δημοσίου Τομέα

4 Στελέχη για το Τμήμα Κέντρων Δεδομένων & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

3 Στελέχη για το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών

1 Στέλεχος για το Τμήμα Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας και το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (υποδείγματα επισυνάπτονται), από τις 10.00π.μ. – 16.00μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, σε φάκελο αποστολής με το άνω τμήμα του να αναφέρει ότι πρόκειται για τη θέση εργασίας «Στέλεχος Τμήματος», είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στα Γραφεία της Εταιρείας στην ταχ. διεύθυνση:

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», Χανδρή 3, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο, (υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας-Διεύθυνση ‘’Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης’’).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ktpae.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Ανοικτή πρόσκληση, ωστόσο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και 12-05-2017 θα αξιολογηθούν άμεσα.

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Κάλυψη 16 θέσεων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της Αρχής με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

1. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Νομικών

2. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

3. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Οικονομικών

4. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πληροφορικής

5. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Στατιστικολόγου

6. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

7. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

8. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και τις 15 Μαΐου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπ. Οικονομικών: Κάλυψη 25 θέσεων υπαλλήλων στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

H Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μια ή και περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) ως ισχύει καθώς και του άρθρου 38 του ν.4314/2014.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων ∆ημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., καθώς και ανεξαρτήτων αρχών, κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το ∆ημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει δύο έτη από το διορισμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4440/2016 που τροποποιεί το άρθρο 68 του ν.3528/2007 και ειδικό- τερα της παραγράφου 8 (όπου ισχύει).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

— Εννέα (9) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:

— Μία (1) Θέση της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο Θετικών Επιστημών με ειδική εμπειρία στην πληροφορική, για το Γραφείο ΟΠΣ της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ,

— Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, (ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών),

— ∆ύο (2) θέσεις Νομικών,

— ∆ύο (2) θέσεις Οικονομολόγων, με εμπειρία στον προγραμματισμό ή/και αξιολόγηση/παρακολούθηση/διαχείριση/έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που περιλαμβάνονται σε τουλάχιστον έναν από τους βασικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ: επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, ενέργεια, τουρι- σμός, πολιτισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ανθρώπι- νο δυναμικό,

— Τρείς (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Λογιστικής ή Πληροφορικής,

— Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού – ∆ιοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων. Οι προς πλήρωση θέσεις της κατηγορίας ∆Ε αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ, με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου κ.λ.π.

Η αίτηση υποψηφιότητας δύναται να υποβληθεί μέχρι την 16-06-2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *