Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28
Καταληκτική Ημερομηνία:
Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2017

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασµό ΠΚ και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία του κ. Βασίλη Οικονοµίδη, ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή δίπλωµα της Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών της ηµεδαπής ή ισότιµο ή αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ,
– Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου LDAP βασισµένων σε λογισµικά ανοιχτού κώδικα,
– Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών βασισµένων σε λογισµικά ανοιχτού κώδικα,
– Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη υπολογιστικών συστηµάτων και υπηρεσιών,
– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδου Β2), όπως αποδεικνύεται σύµφωνα µε το Ειδκό Παράρτηµα Απόδειξης Γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης «29/05/2017»

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Μπορµπουδάκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2810-393330, email: fotini@ucnet.uoc.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Μενού