Συμβάσεις έργου για 12 μήνες στην Αρχή Λιμένων Κύπρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών από δύο (2) φυσικά πρόσωπα ως Παρόχους νομικών/διοικητικών υπηρεσιών οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες προς την Αρχή για περίοδο 12 μηνών που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους της Αρχής για ακόμη 12 μήνες, έναντι συνολικής αμοιβής €18.000 συν Φ.Π.Α. το χρόνο.

  1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/αίτησης έχουν πρόσωπα τα οποία διαθέτουν:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

(β) Οι προσφοροδότες που κατέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά, σύμφωνα με την παράγραφο

(α) πιο πάνω, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι στο Μητρώο Δικηγόρων Κύπρου.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

(δ) (ι) Οι προσφοροδότες που κατέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά, σύμφωνα με την παράγραφο

(α) πιο πάνω, θα πρέπει να διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, εμπειρία, μετά την εγγραφή τους ως δικηγόρων στο Μητρώο Δικηγόρων Κύπρου, στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή διετή, τουλάχιστον, εμπειρία στο χειρισμό νομικών υποθέσεων, περιλαμβανομένου του χειρισμού θεμάτων που άπτονται της Εργατικής Νομοθεσίας και του Διοικητικού Δικαίου.

(ιι) Οι προσφοροδότες που κατέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με την παράγραφο (α) πιο πάνω, θα πρέπει να διαθέτουν τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στο χειρισμό εργασιακών θεμάτων ή/και θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή/και εργατικών διαφορών.

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ψυχραιμία και ευθυκρισία.

(στ) Δεν έχουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον οικονομικής ή άλλης φύσεως ή/και ιδιάζουσα σχέση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στους λιμενικούς χώρους της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των Διαχειριστών του λιμανιού Λεμεσού.

(ζ) Λευκό Ποινικό Μητρώο.

(η) Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων.

(θ) Μεταπτυχιακό προσόν σε θέματα που παρουσιάζονται στην παράγραφο (α) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του Διαγωνισμού από τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής (τηλ.22817200), στη Λεωφ. Λεμεσού 5, 5ος όρ., Λευκωσία, από τα γραφεία της Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού (τηλ.25207200) και Λάρνακας (τηλ.24815225) ή από την ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy .

Οι προσφορές/αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή υπόψη της Γενικής Διευθύντριας στη διεύθυνση Λεωφ. Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία/ Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να διασφαλίσει ότι η προσφορά/αίτηση του θα παραληφθεί το αργότερο μέχρι τις 28.07.2017 ή να υποβληθούν στο Κιβώτιο Προσφορών στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη Λεωφόρο Λεμεσού 5, 5ος όρ., 2112 Λευκωσία, σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 12:00΄το μεσημέρι της Παρασκευής, 28.07.2017.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *