Ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ενημερωθείτε για όλες τις θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες είναι διαθέσιμες και προσφέρονται για μετατάξεις και αποσπάσεις.

Συνοπτικά:

  1. Υπουργείο Οικονομικών – Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.): Πρόσληψη 78 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ Αθηνών, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Θεσσαλονίκη), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων – Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26), των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Εφοριακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ΤΕ Εφοριακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ΔΕ Εφοριακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

1ΠΕ Τελωνειακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

1ΤΕ Τελωνειακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

1ΔΕ Τελωνειακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

14ΠΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

10ΤΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

5ΔΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1ΠΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

5ΤΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1ΔΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

4ΠΕ Πληροφορικής, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

10ΠΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

5ΤΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

5ΔΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

1ΠΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

3ΤΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

1ΔΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

2ΠΕ Πληροφορικής, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.ΑΡΧΗΣ (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη διάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ., οι Υπάλληλοι Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων εκτός Δημοσίου Τομέα (Ν.1892/1990 (Α’101)) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (Α’263), καθώς και οι Υπάλληλοι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011 (Α’31) και του άρθρου 50 του Ν.4368/2016 (Α’21), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 (Ν.4370/2016(Α’37).

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα, αλλά και τα πρόσθετα κατά τα οριζόμενα στα π.δ. 50/2001 και π.δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Για τις Κατηγορίες/Κλάδους ΠΕ/ΤΕ- Εφοριακών/Τελωνειακών επιπροσθέτως θα συνεκτιμηθούν:

– Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφείς με τα ζητούμενα από την παρούσα πρόσκληση πτυχία ή και διδακτορικό.

– Γνώσεις διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η γνώση της συναφούς κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

– Οι γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων / προμηθειών / παροχής υπηρεσιών ή γνώση νομοθεσίας κρατικών ενισχύσεων.

– Εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες, τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή εμπειρία ενός έτους ως ελεγκτής σε δημοσιονομικό έλεγχο ή συναφές αντικείμενο.

– Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τον ενδιαφέρει, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/40342/0004/29.06.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξεις» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β΄, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362 (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-07-2017 έως και 02-08-2017 (καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

2. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.): Πρόσληψη 36 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), Αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων – Υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι στο φορέα προέλευσης μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

15ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών-Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων

2ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (SOFTWARE)

10ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας

2ΤΕ Πληροφορικής

2ΥΕ Επιμελητών

2ΥΕ Αρχειοθετών-Ταξινόμων.

Επισημαίνεται ότι, για την κάλυψη των θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, λόγω των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και του αντικειμένου των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ., θα δοθεί προτεραιότητα σε πτυχία σχετικά με τις Οικονομικές Επιστήμες και γνώσεις σε αντίστοιχα θέματα, όπως ιδίως γενικής λογιστικής, δημόσιου λογιστικού ή/και κρατικών προμηθειών, καθώς και Νομικής.

Οι υποψήφιοι/ες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (Α΄ 315), 44/2005 (Α΄ 63), 116/2006 (Α΄ 115), 146/2007 (Α΄ 185), Ν. 4115/2013 άρθρο 19 παρ. 6β (Α΄ 24).

Θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και γνώση ξένων γλωσσών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη, καθώς και να μην υπολείπεται λιγότερο από μία 10ετία για τη συνταξιοδότησή τους.

Οι Τακτικοί Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και οι υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο. θα προσκομίσουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και ειδικότερα:

α) για μεν τους Τακτικούς Υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους (51%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του

β) για δε τους Υπαλλήλους των Δ.Ε.Κ.Ο. βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. θα μεταταχθούν με την ίδια σχέση εργασίας.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Νοσοκομεία, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 (Ν.3918/2011(Α’31)) καθώς και κατηγορίες Υπαλλήλων από φορείς στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τον ενδιαφέρει, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην ταχ. διεύθυνση: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), Τμήμα Γραμματείας, Ισόγειο του κτιρίου, Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Μ.Τ.Π.Υ. για μετάταξη» στην ταχ. διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού, Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1500061, 213 1500062 και 213 1500063 (Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού/Τμήμα Προσωπικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2017 έως και 11-08-2017, (καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 32 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 4324/15-06-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf ), συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2017:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRID.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.R.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.C.2), (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.E.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.E.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.G.3)

1 θέση στη Γ. Γραμματεία (SG.E.1).

Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2017:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού(COMP.D.6)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.04), (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.06),

(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.L.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat” (ESTAT.C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat” (ESTAT.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat” (ESTAT.G.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας (GROW.03)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου(TRADE.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.H.5).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη

μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουλίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-07-2017 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-09-2017.

4. Ακαδημία Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Ακαδημία Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της σε βοηθητικό προσωπικό ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων – Υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΥΕ Επιμελητών (Κλητήρων)

1ΥΕ Νυκτοφυλάκων.

Οι υποψήφιοι/ες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΥΕ Επιμελητών (Κλητήρων) ή του κλάδου ΥΕ Νυκτοφυλάκων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 του Π.Δ. 50/2001, (ΦΕΚ 39/Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο.,και εν γένει όλοι οι Υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης,όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα οι Υπάλληλοι των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο.,θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Υπηρεσίας τους ότι πληρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και να συνυποβάλουν:

α)Οι Τακτικοί Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Φορέα τους,σχετικά με το Νομικό Καθεστώς που διέπει το Νομικό Πρόσωπο, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους (51%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του

β)Οι Υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο. βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι ο Φορέας δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με την υπ.αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι και γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26Α’).

που υπηρετούν σε Νοσοκομεία, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 (Ν.3918/2011(Α’31)) καθώς και κατηγορίες Υπαλλήλων από φορείς στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων.

Επίσης, εξαιρείται το προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ και το προσωπικό του ΕΚΑΒ (άρθρο 71 του Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/2011, τεύχος Α’), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 1, του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/2009, τεύχος Α’) «δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου, στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από τον διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Ανθρώπινου Δυναμικού της οργανικής τους θέσης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Αθηνών, Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3664788 και 210 3664778, (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2017 έως και 21-07-2017.

5. Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» της Γ.Γ.Ε.Τ.: Πρόσληψη 27 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» της Γ.Γ.Ε.Τ. που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων – Υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΠΕ Πληροφορικής

1ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

4ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

2ΤΕ Μηχανικών

3ΤΕ Πληροφορικής

3ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3ΔΕ Τεχνικών

4ΥΕ Φυλάκων

1ΥΕ Εργατών

2ΥΕ Καθαριστριών.

Οι υποψήφιοι/ες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κατηγορίας και του κλάδου/ειδικότητας όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001, (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2011) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α’/09-02-2007).

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Δ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.

Επίσης, δεν επιτρέπεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 (Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/Α’/4-9-2009), μετάταξη Υπαλλήλου στις Υπηρεσίες της παρ.1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Β)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ.

Γ)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κ.Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο.,οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Εξαιρείται το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., (άρθρο 71 του Ν. 3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’).

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007):

Α)Υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει και

Β)Υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10, Θησείο, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490147.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-06-2017 έως και 11-08-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

6. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης : Πρόσληψη 38 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εδρεύει στο Μοσχάτο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τη στελέχωση των εσωτερικών μονάδων της (άρθρα 162-164 του ν. 4389/2016), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Εξειδικευμένων Στελεχών, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

30ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, Μηχανικών καθώς και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, με γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων, αντικειμενοστραφής ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών, τεχνολογίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, ανάλυση απειλών και κινδύνων ασφάλειας, διαχείριση έργων ασφάλειας, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, πολιτικών ασφάλειας, δίκτυα Η/Υ και τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικά πλέγματα και κατανεμημένη πληροφορική, διοίκηση/διαχείριση (project management) – ποιοτικός έλεγχος έργων Τ.Π.Ε.

2ΠΕ Νομικών ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε., συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις

διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Υπάλληλοι Μόνιμοι ή Ι.Δ.Α.Χ. που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18643, Μοσχάτο, Αττική, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Emailgen_gramm@gsdp.gr .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 4803255 και 210 4802010 (Γραφείο Γ.Γ.Ψ.Π.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

7. Δημόσια Αρχή Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : Πρόσληψη 30 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά, της Π.Ε. Τομέα Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση των οργανικών μονάδων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση συνολικά τριάντα (30) ατόμων (25 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και 5 άτομα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α )Ως Μόνιμο Προσωπικό

10ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

2ΠΕ Μηχανικού.

2ΠΕ Πληροφορικής.

1ΠΕ Περιβάλλοντος.

4ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

2ΤΕ Πληροφορικής.

1ΤΕ Μηχανικών.

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

2ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Β) Ως Ε.Ε.Π.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Οικονομολόγου.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού-Υδροτεχνικού (Μηχανικός Θαλασσίων Λιμενικών Έργων).

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Συγκοινωνιολόγου.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα Μηχανικού Περιβάλλοντος.

1 Ε.Ε.Π. με ειδικότητα στη Δημόσια Υγιεινή.

Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων τοποθετούνται Υπάλληλοι ως εξής:

α)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Διεύθυνση Παρακολούθησης.

β)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Διεύθυνση Οργάνωσης.

Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων τοποθετούνται Υπάλληλοι ως εξής:

α)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Διεύθυνση Παρακολούθησης.

β)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στο Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου και Αδειών.

γ)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών στο Τμήμα Ναυαγίων.

δ)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών στο Τμήμα Εποπτείας των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων των Λιμένων.

ε)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στα Τμήματα Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης, Μητρώου Δεσμεύσεων, Ελέγχου Δαπανών, Πληρωμών & Μισθοδοσίας & Προμηθειών.

στ)Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής στο Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης.

ζ)Υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής στο Τμήμα Τεχνολογίας-Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

η)Υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Δ.Α.Λ. έχουν και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι.

Η απόσπαση είναι τουλάχιστον 5ετής και μπορεί να ανανεωθεί για ακόμη μία φορά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (συνημμένο υπόδειγμα στην προκήρυξη) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: dal@yna.gov.gr ), είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη: «Αίτηση απόσπασης στη Δημόσια Αρχή Λιμένων» στη διεύθυνση:

Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.), Γραφείο Διοικητή, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,

Τ.Κ. 185 10, Λιμένας Πειραιά.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1371638 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Emaildal@yna.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-09-2017.

8. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 4386/6.7.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε θέσεις κλάδου ΥΕ Επιμελητών, με αποσπάσεις ή μετατάξεις, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 7ΞΓΙΟΞΤΒ-ΘΡΚ

8. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης : Απόσπαση υπαλλήλων

1. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του ΝΔ 216/1974 και του άρθρου 19, του Ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, του Ν. 4456/2017 και το άρθρο 100, του Ν 4472/2017, δέκα (10) συνολικά υπαλλήλους ως κατωτέρω:

1) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής.

2) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ με πτυχίο Πληροφορικής.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

3. Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα:

• O μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας του ΥΠΔΑ και ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

• Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας του ΥΠΔΑ και ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

• Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα/προγράμματα, η προϋπηρεσία σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων και η εμπειρία στην κατάρτιση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

• Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

• Οι γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής:

Α) Αίτηση, που θα υποβληθεί αποκλειστικά κατά το διάστημα από την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και μέχρι ώρα 24.00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση-διαδρομή www.minadmin.gov.gr .

Αντίγραφο της αίτησης του υποψηφίου κοινοποιείται ταυτόχρονα στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.

Β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.

Γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από όπου προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.

Δ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Ε) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έκδοσή του εντός της ως άνω προθεσμίας αυτό προσκομίζεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς (ΥΠΔΑ-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα), το αργότερο έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης επεξεργασίας των αιτήσεων, ήτοι την 31η Ιουλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου ο οποίος έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι υπαλλήλους του ΥΠΔΑ: α) Ρ. Χριστοδούλου, τηλ.:2131313295, β) Τ. Ευαγγελάτου τηλ.:2131313289, emailapospaseis@ydmed.gov.gr ).

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα ανακοίνωση στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν. Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας και στα λοιπά νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν.

9. Αποσπάσεις 2 υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων.

Οι προς πλήρωση θέσεις αφορούν κατά κλάδο και ειδικότητα:

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10. Μετατάξεις 85 υπαλλήλων στο ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται, να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με την μετάταξη 85 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 14-7-2017 έως και 4-8-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *