2 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 – ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “HΟRIZON 2020-H2020-SEAC-2015-1-709515-“Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (STIMEY)” ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”, με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2016 έως 31/08/2019, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Φαχαντίδη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 194/18.07.2017 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
– Κατοχή διδακτορικού στις Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο γλωσσομάθειας B2).
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
– Τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης (κατάθεση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας – συμβάσεων)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας C2).
– Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο γλωσσομάθειας C1).
– Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο γλωσσομάθειας C1).
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
– Διπλωματική εργασία στην περιοχή της Επιστήμης της Πληροφορικής (Computer Science)
– Τουλάχιστον εξαμηνιαία προϋπηρεσία σε δημόσιο ερευνητικό κέντρο στο αντικείμενο συνεργασία ρομπότ-ανθρώπου (κατάθεση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας – συμβάσεων)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Επίκουρο Καθηγητή, κ. Ν. Φαχαντίδη (nfachantidis@uom.edu.gr (link sends e-mail)) κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *