Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ – 2017/2020» με κωδικό ΕΛΚΕ 65/2147 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γκόλια Ιωάννη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει είκοσι οκτώ (28) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 12 μηνης διάρκειας, για την 24 ωρη φύλαξη χώρων ευθύνης του ΕΜΠ.

Απαραίτητα προσόντα:
– Αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή αντίστοιχο, ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), Δεν γίνονται δεκτοί, δεν αναγνωρίζονται, δε μοριοδοτούνται και δεν αποτελούν στοιχείο προσαύξησης αποδοχών, τίτλοι σπουδών ανώτερης κατηγορίας από τους απαιτούμενους.
– Κάτοχος διπλώματος ερασιτεχνικής άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.
– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
– Η ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της υπό ανάθεση απασχόλησης.
– Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης, εκδόσεως έως 1 μήνα προ της υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (09.00-14.00 κα Α. Γιούτσου, 210-7723648).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *