Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ανάκτηση υδροκολλοειδών για χρήση στην βιομηχανία Τεχνολογίας Τροφίμων και των καλλυντικών» της Πράξης «Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006879, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός [1] εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη των δράσεων της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους – τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της Ένωσης και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας (ΥΠΑΣΥΔ 110427/ΕΥΘΥ/1020, ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) –να υποβάλλουν πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητα Χημικού Μηχανικού ή Χημείας ή Γεωπόνου με κατεύθυνση Τροφίμων
– Διδακτορικό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου ειδίκευσης Χημικού Μηχανικού ή Χημείας ή Γεωπόνου με κατεύθυνση Τροφίμων ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Χημικού Μηχανικού ή Χημείας ή Γεωπόνου με κατεύθυνση Τροφίμων για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του τίτλου ειδίκευσης ή Υποψήφιος Διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κύριο Χαρίλαο Γιώτη (τηλ. 6937090567, email: hgiotis@teiion.gr(link sends e-mail)) και στον κ. Ιωάννη Τσάνη, Προϊστάμενο ΕΛΚΕ (τηλ. 210- 9250280, email: itsanis@teiion.gr(link sends e-mail)).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *