Θέση εργασίας στο Α.Π.Θ.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 103

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτυποποίηση και επικοινωνία πλαισίου αποτίμησης ενεργειακών προϊόντων και αγαθών», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, επίκουρο καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τις 31/01/2018 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Πολυτεχνείου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα σχετικό με την Εξόρυξη Δεδομένων Τεχνολογίας Λογισμικού (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικό με την Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για τον Τομέα Ενέργειας
– Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που να είναι σχετικές με την περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού (Software Engineering)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών με χρήση της προγραμματιστικής στοίβας MEAN (MongoDB, Express, AngularJS, Node.js)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Πολυτεχνείου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο την Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
– Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο την Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για Αγορά Ενέργειας.
– Τουλάχιστον μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό στο επιστημονικό πεδίο Μοντελοποίησης Λογισμικού Διαδικτυακών Υπηρεσιών REST (RESTful Web Service Modeling) (1ο όνομα συγγραφέα)
– Τουλάχιστον μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο επιστημονικό πεδίο Μοντελοποίησης Λογισμικού Διαδικτυακών Υπηρεσιών REST (RESTful Web Service Modeling) (1ο όνομα συγγραφέα)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στη μοντελοποίηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών με χρήση UML.
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών REST (βάση δεδομένων, backend)
– Υποψήφιος Διδάκτωρ με θέμα σχετικό με την αυτοματοποίηση ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών. (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Τεχνολογικού Iδρύματος Πληροφορικής
– Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πληροφοριακά συστήματα
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με θέματα σχεδίασης και υλοποίησης διαδικτυακών υπηρεσιών
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για αγορά ενέργειας
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σχετική με την Διαχείριση Συστημάτων (System Administrator) και Διαχείριση Δεδομένων (Data management) στα πλαίσια ερευνητικών έργων
– Αποδεδειγμένη γνώση σε ειδικά θέματα δικτύων
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Πολυτεχνείου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Υποψήφιος Διδάκτωρ με θέμα σχετικό με τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/εθνικά προγράμματα.
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών πάνω στην διαχείριση δεδομένων και διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού (DevOps)
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για τον Τομέα Ενέργειας
– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών με χρήση της προγραμματιστικής στοίβας MEAN (MongoDB, Express, AngularJS, Node.js)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 994344, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μενού