Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με κωδικό ΟΠΣ «5002532», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου ή χορήγησης υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία
– Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών α΄ κύκλου με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία.
– Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στην Κρήτη (ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες).
– Γνώση χειρισμού ψηφιακών βάσεων δεδομένων και GIS.
– Άριστη γνώση αγγλικών, βασική γνώση ιταλικών ή και γαλλικών

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορία.
– Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών α΄ κύκλου με ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία.
– Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την οθωμανική Κρήτη.
– Γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας.
– Άριστη γνώση αγγλικών, τουρκικών

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) με κατεύθυνση Ιστορίας
– Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νεότερης και σύγχρονης ιστορίας (σε ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά)
– Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση
– Εμπειρία στην έρευνα και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)
– Καλή γνώση της αγγλικής και της ιταλικής γλώσσας
– Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιστορίας της τέχνης (σε ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)
– Ερευνητική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα, την αποδελτίωση, την ευρετηρίαση-καταλογογράφηση, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) με κατεύθυνση στην Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου
– Εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου στην Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Καλές γνώσεις πληροφορικής Excel, Access, Word, Power Point, Internet, Windows)
– Ερευνητική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα, την αποδελτίωση, την ευρετηρίαση-καταλογογράφηση, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων.

Θέση 6-7
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Ιστορίας (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)
– Γνώση ξένων γλωσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
– Γνώση βαλκανικών γλωσσών (βουλγαρικά, ρουμανικά ή σερβικά)
– Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιστορίας (σε ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)
– Ερευνητική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα, στην αποδελτίωση Τύπου, την ευρετηρίαση-καταλογογράφηση, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Α΄ κύκλου), με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
– Να είναι εγγεγραμμένος σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην κατεύθυνση της Ιστορίας της Τέχνης
– Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αντίγραφα δημοσιεύσεων).
– Συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια/συμπόσια/ημερίδες (αντίγραφα δημοσιεύσεων).
– Πολύ καλή γνώση αγγλικών ή και γαλλικών ή και γερμανικών (αντίγραφα πτυχίων).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Γεωργία Παπαδάκη (2831056627) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ims.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *