Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» με κωδικό ΟΠΣ 1925, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020», υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας βελτιστοποίησης σχεδιασμού μονάδων αφαλάτωσης που λειτουργούν με Α.Π.Ε. – DESiRES» (κωδικός Τ3ΕΡΑ-00017) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ. Ένταξης της πράξης 169962/Ι4 10.10.17, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, κ. Ευτύχιο Κουτρούλη και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81349, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εξειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμογή τεχνολογιών σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ή Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι υποψήφιος για Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμογή Τεχνολογιών σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ή Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ή πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (28210 37040, email : mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Αρετή Μπόνια (28210 37073).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *