Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 84

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά) (NEXUS)» και κωδικό MIS 5002496, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510016 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημικών Μηχανικών
– Διδακτορικός τίτλος στην περιοχή της μελέτης και επεξεργασίας φυσικών οργανικών ενώσεων (χαρακτηρισμού και φυσικο-χημικών διαχωρισμών)
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) επεξεργασίας παρουσιάσεων, γ) υπολογιστικών φύλλων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου
– Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε τεχνικά/επιστημονικά πεδία συναφή με το αντικείμενο του έργου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Καράμπελα Αναστάσιο, τηλ. 2310 498181/182 ή στο email: karabaj@cperi.certh.gr(link sends e-mail)chkaras@cperi.certh.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κισσάμου
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας για Ερευνητή Β’ Βαθμίδας στο ΕΚΕΤΑ
Μενού