Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 92

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΠΜΣ: Τοξικολογία (ΦΕΚ τ.Β 441/24-03-2015)», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5050), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας κύριο Κουρέτα Δημήτριο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Απαραίτητα προσόντα:
– Διπλωματούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον δυο (2) ετών στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών Προγραμμάτων.
– Γνώση χειρισμού λογισμικών προγραμμάτων Webdocs και Cardisoft Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας για Ερευνητή Β’ Βαθμίδας στο ΕΚΕΤΑ
Προηγούμενο άρθρο
264 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα
Μενού