Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 2280 και τίτλο Πρόγραµµα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ.,(εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία του κ. Τσατσάνη Χρήστου, ενδιαφέρεται να συνάψει µια (1) σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ (ΑΕΙ) Οικονοµικών Επιστηµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από τον ∆ΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε διοικητική και οικονοµική υποστήριξη έργων ή/ και σε εργασίες διοικητικής φύσεως στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα συναφών µε το αντικείµενο της υπό πλήρωσης θέσης για διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών.
– Γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται είτε από αντίστοιχες σπουδές στην αλλοδαπή ή σύµφωνα µε του Ειδικό Παράρτηµα Απόδειξης Γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης «29-05-2017»
– Τεκµηριωµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *