Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «INVALOR Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – Υποέργο6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81560 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΤΠΑ, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός, ή κάτοχος διπλώματος συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας ή/και στην παραγωγή βιοεξανθρακώματος.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με το γνωστικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός ή κάτοχος διπλώματος συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική και ειδικότερα σε τεχνολογίες φυτοεξυγίανσης για την αποκατάσταση ρυπασμένου εδάφους και υγρών αποβλήτων
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία σε φυτοεξυγίανση βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων, καθώς και αναλυτικές χημικές και βιοχημικές μεθόδους για τον χαρακτηρισμό τους
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με το γνωστικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής σε τεχνολογίες φυτοεξυγίανσης, αναλυτικές χημικές και βιοχημικές μεθόδους

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ή να έχει δίπλωμα/πτυχίο συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση στην Διαχείριση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων ή σε συναφές αντικείμενο
– Ο/Η υποψήφιος/α να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία, στον χαρακτηρισμό Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων, στην διαχείρισή τους με έμφαση στην οικονομική αξιοποίησή τους και στην παραγωγή νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς επίσης και στην ανάλυση του κύκλου ζωής διεργασιών και προϊόντων
– Ο/Η υποψήφιος/α να έχει ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με τη Διαχείριση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Περιβαλλοντική Μηχανική, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εξειδίκευση σε Συστήματα Αυτοματισμού, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης
– Ο/Η υποψήφιος/α να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία σε χημικές και βιοχημικές αναλύσεις σε έδαφος και φυτικούς ιστούς, ή/και στην επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ή να έχει δίπλωμα/πτυχίο συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με εξειδίκευση στην Διαχείριση Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
– Ο/Η υποψήφιος/α να έχει εμπειρία στον χαρακτηρισμό και την διαχείριση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων, ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, με έμφαση στην οικονομική αξιοποίησή τους και στην παραγωγή νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
– Ο/Η υποψήφιος/α να έχει ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με τον χαρακτηρισμό Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων την διαχείρισή τους με έμφαση στην οικονομική αξιοποίησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, με ειδίκευση στην αγρονομική εφαρμογή βιοεξανθρακώματος ή κάτοχος διπλώματος συναφούς ειδικότητας, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Εμπειρία στην αγρονομική εφαρμογή βιοεξανθρακώματος
– Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με την αγρονομική εφαρμογή βιοεξανθρακώματος

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ή κατόχος διπλώματος συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Διαχείριση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με τη Διαχείριση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (28210-37040, email : mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Μπόνια Αρετή (28210-37073, email : abonia@isc.tuc.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *