Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και MIS 5010650 με αριθμ. πρωτ. 15562/02.11.2017 Απόφασης Ένταξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», χρονική διάρκεια έργου 01/12/2017 – 30/11/2019, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 202/18.12.2018 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Επιστημών της Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Κατοχή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, όπως εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη μονάδα προσβασιμότητας ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών Εκπαίδευσης ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Ψυχολογίας ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας με συνάφεια στην Ειδική αγωγή (π.χ. στη Σχολική Ψυχολογία) της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης τουλάχιστον δυο (2) έτη κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Ψυχολογίας ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στην Ψυχολογία ή Ψυχοπαθολογία ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Φωτεινή Μπρατάνη, τηλ. 2310 891 244.

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *