Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά) (NEXUS)» και κωδικό MIS 5002496, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510016 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI Τμήματος Γεωπόνων
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της υπολογιστικής νοημοσύνης σε γεωργικές εφαρμογές
– Εμπειρία στη χρήση γλωσσών τεχνικού προγραμματισμού
– Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα εφαρμογής μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης σε γεωργικές εφαρμογές
– Ανακοινώσεις σε συνέδρια σε θέματα εφαρμογής μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης σε γεωργικές εφαρμογές

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: ohadjidim@ireteth.certh.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *