Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020»,με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81580 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Ζερβάκη ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του ως άνω έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Θέση 1
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ οποιουδήποτε Τμήματος της ημεδαπής (συμπεριλαμβανομένων μηχανικών), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, σε υποστήριξη ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων (ενδεικτικά ΜED, Horizon2020, ΕΣΠΑ)
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης
– Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Νομικής Επιστήμης ή Διοικητικών – Οικονομικών Επιστημών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη έργων ή σε εργασίες διοικητικής φύσεως, συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης
– Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (τηλ. 28210 37040, email mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Αρετή Μπόνια (τηλ. 28210 37073).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *