Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Augmenting Social talk – #ask”, με χρονική διάρκεια έργου από 01/11/2015 έως 30/04/2018, Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευθύμιο Ταμπούρη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 203/22.01.2018 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
– Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ευθύμιο Ταμπούρη (tambouris@uom.edu.gr(link sends e-mail)) κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *