Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 3 της Πράξης «INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με κωδικό ΟΠΣ 5002495, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510048 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Βιολογίας
– Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης
– Άριστη γνώση Ελληνικής και τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Ερευνητική προϋπηρεσία με ειδίκευση στις μικροβιακές διεργασίες παραγωγής βιο-καυσίμων /βιο-υλικών για την αξιοποίηση βιομάζας και αποβλήτων
– Δημοσιεύσεις σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης (Μικροβιακές διεργασίες / Βιοκαύσιμα/ Βιο-υλικά/ Βιο-διυλιστήριο/αξιοποίηση αποβλήτων και βιομάζας)
– Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών/επιστημονικών αναφορών

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
– Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης
– Άριστη γνώση Ελληνικής και τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Ερευνητική προϋπηρεσία με ειδίκευση στις διεργασίες παραγωγής βιο-καυσίμων /βιοενέργειας για την αξιοποίηση και διαχείριση βιομάζας και αποβλήτων
– Δημοσιεύσεις σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης (Μικροβιακές και φυσικοχημικές διεργασίες αξιοποίησης αποβλήτων, Βιοενέργεια, Βιοκαύσιμα, διαχείριση αποβλήτων)
– Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών/επιστημονικών αναφορών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κλεάνθη Ζαχαροπούλου, τηλ. 2610 965278, e-mail: kleanthi@iceht.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *