Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 2280 και τίτλο «Πρόγραµµα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ.», το οποίο χρηµατοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία του κ. Τσατσάνη Χρήστου, ενδιαφέρεται να συνάψει µία (1) σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ Οικονοµικού (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από τον ∆ΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία για χρονικό διάστηµα τριών (3) τουλάχιστον ετών στην υποστήριξη έργων συγχρηµατοδοτούµενων ή / και χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και διεθνείς πόρους ή σε εργασίες διοικητικής φύσεως στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, συναφών µε το αντικείµενο της υπό πλήρωσης θέσης
– Γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται είτε από αντίστοιχες σπουδές στην αλλοδαπή ή σύµφωνα µε του Ειδικό Παράρτηµα Απόδειξης Γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης «29-05-2017»
– Τεκµηριωµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr(link sends e-mail). Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Μαρία Πετρουλάκη Τηλέφωνο: 28310 77914 mail: petroulaki@uoc.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *