Θέσεις εργασίας στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης και με Κωδικούς 01-02,για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας».

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός (ΠΕ)
– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Χημεία Περιβάλλοντος ή στην Χημική Ωκεανογραφία.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε: εργασίες πεδίου, εργαστηριακές χημικές αναλύσεις και επεξεργασία δεδομένων

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Βιολόγος (ΠΕ) ή Τεχνολόγος-Ιχθυολόγος (ΤΕ)
– Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δειγματοληψίες βιολογικών παραμέτρων πεδίου και ικανότητα συστηματικής αναγνώρισης βενθικών μακροασπονδύλων μεταβατικών συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22910 76462.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μενού