Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμό 795/Θ.28ο/28.03.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΕΟ4691Ο3-9ΧΔ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Body & Mind Academy – Project – Open Educational Resources in non-formal senior education», Erasmus + program, Action 2, KA2 (κωδ. έργου: 80499), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Προπτυχιακός Φοιτητής/τρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
– Μαθήματα του προγράμματος σπουδών τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τα οποία να σχετίζονται με Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Έλεγχο διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση αντικειμενοστρέφιας.
– Μαθήματα του προγράμματος σπουδών τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τα οποία να σχετίζονται με Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Έλεγχος Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, Παιγνίων και Συστημάτων εκπαίδευσης.
– Γνώση σε τεχνολογίες μάθησης και συλλογή δεδομένων ευρέως φάσματος εμπειριών χρήσης εκπαιδευτικών παιγνίων.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε.
– Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Γνώση σε θέματα Ανάλυσης, Σχεδίασης, και Υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση αντικειμενοστρέφιας..
– Γνώση σε θέματα Ανάλυσης, Σχεδίασης, Υλοποίησης και Ελέγχου Εφαρμογών IoT με χρήση Arduino.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε.
– Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Γνώση σε θέματα Ανάλυσης, Σχεδίασης, και Υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση αντικειμενοστρέφιας.
– Γνώση σε θέματα Ανάλυσης, Σχεδίασης, Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Εφαρμογών με χρήση Location Based Game
– Εμπειρία σε εφαρμογές Σημασιολογικού ιστού.

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
– Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πτυχίο ECDL ή ισοδύναμου σε γνώσεις MS Office και Internet.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της θέσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο: Νικόλαος Βιδάκης και στο τηλ. 2810379892 και το email: nv@ie.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *