Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης Υποέργου 2 της Πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002358, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο)2017ΣΕ14510002 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Χημικού ή Φυσικού ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων με βάση πειραματικά δεδομένα σε φυσικές και χημικές διεργασίες
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και εκτέλεσης πειραμάτων εμπειρία και στην χρήση αναλυτικών εργαστηριακών συσκευών (αέρια και υγρή χρωματογραφία, φασματογράφους μάζας, χημικούς αντιδραστήρες, αντιδραστήρες πυρόλυσης βιομάζας, ΒΕΤ, χημειορόφηση, κλπ)
– Έρευνα σχετική με διαχείριση και μετατροπή βιομάζας και οργανικών ουσιών

Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΙΤΕ/IEXMH, κα Κλεάνθη Ζαχαροπούλου (kleanthi@iceht.forth.gr(link sends e-mail), τηλ. +30 2610965278), ενώ για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της θέσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αναπλ. Καθηγ. Χρ. Παρασκευά takisp@iceht.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *