Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενισχυση Των Υποδομων Έρευνας Και Καινοτομιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή θα χορηγηθεί σύμβαση υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωλόγου / Μηχανικού/ Επιστήμες περιβάλλοντος ή άλλο με συναφές με το παράκτιο περιβάλλον αντικείμενο.
– Μεταπτυχιακό τίτλο με συναφές με το παράκτιο περιβάλλον αντικείμενο.
– Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
– Πολύ καλή ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών τρωτότητας σχετικούς με θέματα παράκτιας μηχανικής και διαχείρισης παράκτιου περιβάλλοντος η οποία να πιστοποιείτε με δημοσιευμένες εργασίες.
– Ειδίκευση στην μαθηματική προσομοίωση της υδροδυναμικής συμπεριφοράς με μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης παράκτιου περιβάλλοντος η οποία να πιστοποιείτε με δημοσιευμένες εργασίες.
– Προηγούμενη ενασχόληση σε ανάλογα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Παπαδάκη (email: mariapap@iacm.forth.gr(link sends e-mail)).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *