Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 51

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility— REFORM», με κωδ. «INT.033415», του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg Europe», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντικείμενα Συγκοινωνιολόγου μηχανικού
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης, ανάλυσης δυνατότητας μεταφοράς και ειδικών απαιτήσεων καλών πρακτικών στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διοργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων στον τομέα των μεταφορών
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων έργων στον τομέα των μεταφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr(link sends e-mail) (κ. Αναστασία Χριστοδούλου).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας για Διευθυντή στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”
Μενού