Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
– Τριετή εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή προηγμένων πλατφορμών διαδικτυακών υπηρεσιών για διαχείριση διαδικασιών, βασισμένων σε λογισμικό ανοικτού κώδικα με έμφαση α) σε τεχνολογίες και υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (Web programming, Web-services, HTML5, CSS, Java, JavaScript, Bootstrap, React, JSON technologies and databases, PouchDB, κλπ) β) στη αναπαράσταση δεδομένων σε γλώσσες αναπαράστασης δεδομένων και γνώσεων στον Παγκόσμιο Ιστό (RDF, XML, OWL, SPARQL) και διαχείριση αυτών σε βάσεις διαχείρισης δεδομένων XML και RDF (π.χ. XML-databases, RDF triple stores) και τεχνολογίες σημασιολογικού δικτύου γ) στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαλειτουργικότητας συστημάτων συλλογής πολύμορφων δεδομένων δ) σε τεχνολογίες διαχείρισης και υποστήριξης εκδόσεων για λογισμικό ανοικτού κώδικα (πχ. Github), συστήματα διαχείρισης έργων και εργασιών (πχ. redmine)
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μαρία Μουτσάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση moutsaki@ics.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *