Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 4934 και τίτλο «Κέντρο για τη µελέτη και την αειφόρο εκµετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΟΠΣ 5002670)» (εφεξής «πρόγραµµα»),µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΤΠΑ, και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία του κ. Παυλίδη Μιχαήλ ενδιαφέρεται να συνάψει µία (1) σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Βιολόγου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην ∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Βιολογικών πόρων
– ∆ιδακτορικό στη βιολογία µε εξειδίκευση στην ιχθυολογία
– Εµπειρία στην εκτροφή ιχθύων
– Εµπειρία στην ανάλυση δεδοµένων συµπεριφοράς ιχθύων
– Τουλάχιστον 20 δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών
– Άριστη γνώση Αγγλικών (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή αντίστοιχο)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βασιλάκη Μαρία, τηλ.: 2810393170, email: mvasilaki@uoc.gr(link sends e-mail). Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Κεντούρη Μαρουδιώ, Τηλέφωνο: 2810-394063, email: kentouri@uoc.gr(link sends e-mail)

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *