Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» και κωδικό )» με κωδικό ΟΠΣ 5002378, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πολιτικών ή νομικών επιστημών.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον Τουρισμό.
– Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Βασικός τίτλος σπουδών στην επικοινωνία.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες.
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον επικοινωνιακό σχεδιασμό και τη διαχείριση κοινωνικών δικτύων και στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο AEI)» και κωδικό στην Πληροφορική και στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική και στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
– Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία: α) Στον συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών έργων πληροφορικής. β) Σε τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων.
– Εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης σχετικά με εφαρμογές πληροφορικής στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή σε Ερευνητικές Υποδομές.

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Θετικών Επιστημών
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Μαθηματικά.
– Εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση στη στατιστική και την μεθοδολογία έρευνας.
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ουδενιώτη Νεκτάριο / τηλ. 210 7491605 necoud @ ekke. gr ή στον κ. Καρανίκα Ευάγγελο /τηλ. 210 7491794/ ekaranik @ ekke. gr.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *