Θέσεις εργασίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (ΠΑΚΕ)» (εφεξής «το Έργο») στην Αθήνα, και, σύμφωνα με την αριθ. 42/14-11-2018 (Θ. 5.3) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ. πρωτ. 15251/2018 [ΑΔΑ: ΩΠΡ846Ψ8ΧΙ-404] Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
– Τεκμηριωμένη συναφής εμπειρία με το αντικείμενο της θέσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΑΕΙ τουλάχιστον έξι (6) μηνών
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)
– Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ συναφές με το αντικείμενο της θέσης
– Τεκμηριωμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε ΑΕΙ τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μηνών
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2102896970 και στο e-mail: eidlog2@aspete.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *